dnes je 6.10.2022

Informace členů SVJ o průběžných stavech měřidel médií

26.9.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Strpění údržby vodního díla

22.9.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Registrovaní | Odpovědi | Start | Plus

Povinné dodávky zemního plynu

30.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Úsporný tarif a vlastní topidla v bytech

30.8.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Prodej zděděné nemovitosti

1.8.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Sečení na obecním pozemku sousedícím s SVJ

30.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektronický hlasovací systém

27.6.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Působnost zákona o vodovodech a kanalizacích

15.6.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Oprava balkonu z příspěvků na správu domu

9.6.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecně lze říci, že balkony a terasy, které přiléhají kjednotkám, jsou společnými částmi, které jsou ve výhradním užívání vlastníků přilehlých jednotek.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Náležitosti ukončení výprosy

2.6.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Dotaz: nakládání s výkopovou zeminou

25.5.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Změna stanov při schválení nové služby úklid společných prostor

16.5.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zmocnění společného zástupce garážová stání

12.5.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nutno ještě upozornit na ust. § 1128 odst. 2 občanského zákoníku, dle kterého má rozhodnutí právní účinky pro všechny spoluvlastníky pouze vpřípadě, že všichni byli vyrozuměni o potřebě rozhodnout, ledaže se jednalo o záležitost, která vyžadovala jednat…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Povinnosti vlastníka pozemku, na kterém se nachází meliorace

11.5.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Dotaz: Likvidace demoličních odpadů fyzickou osobou

6.5.2022, Ing. Lukáš Žaludek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Rozbité okno a pojistka domu

12.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro kvalifikovanou odpověď je nutné nejprve zodpovědět otázku, zda jsou vpřípadě Vašeho SVJ okna vjednotlivých bytových jednotkách společnými částmi domu.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Stavební úpravy bez souhlasu výboru

11.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výbor SVJ může požadovat, aby vlastník jednotky uvedl společné části do původního stavu (když uvedené změny provedl bez souhlasu), případně se pokusit svlastníkem nalézt dohodu ohledně výše vyrovnání za provedené opravy společných částí domu (vlastník nárok na…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Revitalizace, montáž fotovoltaiky a hlasování v SVJ

11.4.2022, JUDr. Pavla Schődelbauerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna prohlášení vlastníka

11.4.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Inflace ve stavebnictví - oprava bytového domu

29.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Povinnosti zajišťovat údržbu a opravy radiátorů

15.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Účtování příjmů z pronájmu

11.3.2022, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Zdanění příjmu z pronájmu krytu civilní obrany

7.3.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příklad: SVJ na základě smlouvy o pronájmu (bývalý kryt CO) obdrželo na účet částku 16.000,- Kč za rok 2021. Tato částka byla rozpočítána jednotlivým vlastníkům podle velikosti jejich spoluvlastnických podílů a v průměru činí tato částka cca 800,- Kč/byt.…

Úrok z prodlení při čtrnáctidenním zpoždění úhrady nájemného

7.3.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Advokátní kancelář Bultas | Kvítková | Kareta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Odečty vodoměrů na studenou vodu

22.2.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Na provoz resp. výběr nových vodoměrů na studenou vodu není kdispozici žádný omezující předpis ČR ani EU. Nepředpokládá se, že by se na této praxi cokoliv do budoucna…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Co je metodika výpočtu u úhrad za teplo k vytápění?

22.2.2022, Ing. Jiří Skuhra, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Účtování nabytí nemovitosti společenstvím a koexistence s bytovým družstvem

21.2.2022, Ing. Božena Künzelová, členka Republikové rady SMBD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Příspěvek 60 Kč na antigenní test

10.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvek ve výši 60 Kč je stanoven jako maximální, a pokud doložíte cenu testu nižší, výše příspěvku bude odpovídat této ceně. Další náklady spojené stestováním se do výše příspěvku…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Trvalý pobyt na obecním úřadě

2.2.2022, Mgr. Jan Břeň, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minimální doba trvalého pobytu v příslušné obci pro to, aby občan mohl mít trvalý pobyt na ohlašovně této obce, není zákonem o evidenci obyvatel stanovena.

Zdravotní pojištění z odměny předsedy SVJ

10.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, daňový poradce, Zdroj: Verlag Dashöfer

Případná povinnost platit pojistné ztohoto příjmu, který je ale zdaněn srážkovou daní, podle mých informací nebrání tomu, aby se jednalo o poplatníka vpaušálním režimu.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Osvobození energií od DPH a služby placené nájemníky paušálně

10.1.2022, Ing. Helena Hnízdilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Elektrická energie z podstaty naplňuje předmět Rozhodnutí, tj. prominutí míří na dodávanou elektřinu bez ohledu na to, zda ji příkladně domácnost nebo podnikatelský subjekt využije k výrobě tepla nebo pro provoz…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Povinná datová schránka a SVJ bez předsedy

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud však nebude mít SVJ i po 1. 1. 2023 obsazený statutární orgán, je možné, že takovému SVJ bude soudem jmenován opatrovník, který bude funkci statutárního orgánu vnezbytném rozsahu vykonávat do doby, než si SVJ svůj statutární orgán…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Společnost s ručením omezeným v bytě

10.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Odměna advokáta za vymáhání dlužné částky

7.1.2022, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odměna advokáta za poskytování právních služeb se řídí jeho smlouvou s klientem nebo, není-li odměna advokáta takto určena, řídí se advokátním tarifem.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Uhrazené pojistné plnění bez předchozí provedené opravy

7.1.2022, Ing. Bc. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Odměna člena výboru

7.1.2022, Ing. Martin Durec, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Splatnost měsíčních záloh za služby a plateb příspěvku na správu domu a pozemku

7.1.2022, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V občanském zákoníku ani v zákonu o službách není řešeno, jakým způsobem má probíhat úhrada záloh za služby a příspěvků na správu domu a pozemku.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Spotřebovaná elektřina v SVJ osvobozená od DPH

2.1.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prominutí daně z přidané hodnoty se vztáhne na všechna dodání elektřiny nebo plynu, u nichž povinnost přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění, nebo z přijatého zdanitelného plnění nastane v listopadu nebo v prosinci…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Ochranné prvky osobního výtahu

29.12.2021, Bohumil Pivoňka, Zdroj: BOZPprofi

Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz výtahů se stále zvyšují. Ochrana proti nárazu samočinných vodorovně posuvných klecových a šachetních dveří patří mezi základní ochrany uživatele výtahu a byla uvedena již v československých státních normách např.…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Odpovědnost zástupce s. r. o. v roli profesionálního předsedy

16.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právnická osoba tak za případné dluhy ručí stejným způsobem a ve stejném rozsahu jako fyzická osoba.

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

SVJ vs. nájemce nebytového prostoru

16.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Co se týče účelu užívání bytu (nebytu), je rozhodující, jak bylo zkolaudováno (a zapsáno vprohlášení vlastníka a katastru nemovitostí), dle aktuální právní úpravy, vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus

Mimořádné vyúčtování

14.12.2021, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dle ust. § 2254 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které institut jistoty upravuje, platí, že při skončení nájmu pronajímatel vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co mu nájemce případně z nájmu dluží. Nájemce má…

Přístupné pro: Odpovědi | Start | Plus
Nahrávám...
Nahrávám...