dnes je 18.6.2024

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1140Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

První odstavec ustanovení § 1140 formuluje základní princip, z něhož vychází úprava spoluvlastnictví, totiž dobrovolnost setrvání ve spoluvlastnickém vztahu.

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1145Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonem preferovaným způsobem vypořádání je rozdělení věci (srov. komentář k ustanoveni § 1144). Rozdělení věci by nemělo být na překážku, že nově vzniklá (oddělená) věc vyžaduje k řádnému užívání bývalým spoluvlastníkem zřízení služebnosti či jiného věcného…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1152Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1152 upravuje důsledky rozdělení společné věci zatížené věcným břemenem z hlediska dalšího trvání věcného břemena, a to analogicky k situaci opačné, kdy je rozdělena panující věc (srov. ustanovení § 1151). Svým charakterem je speciální úpravou ve…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1813Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zneužívající ustanovení jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem poctivosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí v případě ujednání týkající se hlavního předmětu závazku ani pro posouzení…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1138Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1138 nemá svůj vzor v předchozí právní úpravě, a to ani v historické. Možnost smluvní odchylky od zákonné úpravy správy společné věci nicméně není novinkou. Oprávnění spoluvlastníků dohodnout se na správě společné věci bylo i při absenci výslovné…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1148Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je pokud možno komplexní vyřešení vztahu mezi spoluvlastníky a odklizení jejich případných sporů tak, aby do budoucna již nepřetrvaly a nedocházelo ani k následným sporům (srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1146Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí právní úprava (OZ) problematiku společných listin neobsahovala. Jako inspirační zdroj pro ustanovení § 1146 pravděpodobně sloužila historická úprava (srov. ustanovení § 844 císařského patentu č. 946/1811 Sb. z. s., obecného zákoníku občanského). Nová…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1818Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

Má-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, nevyžaduje se, aby uvedl důvod, a s právem odstoupit od smlouvy nelze spojit postih. Využije-li spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle ustanovení tohoto dílu, považuje se lhůta…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1154Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 1154 zákonodárce připouští možnost uzavření dohody o odkladu zrušení spoluvlastnictví. Pokud se spoluvlastníci na odkladu zrušení spoluvlastnictví dohodnou, vylučuje tato jejich dohoda, aby se následně – na omezenou dobu - prosadila zásada…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1150Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1150 kontinuálně s předchozí i historickou úpravou upravuje postavení osob stojících mimo spoluvlastnický vztah, které mají věcné právo ke společné věci (srov. ustanovení § 847 císařského patentu č. 946/1811 Sb. z. s., obecného zákoníku občanského,…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1149Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

V ustanovení § 1149 zákonodárce – poněkud nesystematicky – upravuje dvě samostatné otázky: potvrzení o vypořádání spoluvlastnictví a otázku vzniku nových vlastnických práv u nemovitých věcí zapsaných do veřejného seznamu (katastru…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1157Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut oddělení ze spoluvlastnictví je v občanském zákoníku upraven velmi stručně. V ustanovení § 1140 odst. 2 je upraveno právo spoluvlastníka kdykoli žádat o oddělení ze spoluvlastnictví (za tam stanovených podmínek), v ustanovení § 1157 je pak pouze…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1139Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1139 připouští možnost soudního zásahu do vztahů mezi spoluvlastníky při správě společné věci. Podle tohoto ustanovení se soudní ochrany může domáhat spoluvlastník, který byl „přehlasován” většinou (srov. odst. 1 komentovaného ustanovení), i…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1812Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 1812 občanského zákoníku ustanovuje, že pokud je možné písemný obsah smlouvy, která je ujednána mezi spotřebitelem na straně jedné a fyzickou či právnickou osobou podnikající na straně druhé, vyložit více možnými způsoby, vždy se ujednání o obsahu smlouvu…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1153Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dalším ustanovením upravujícím důsledky likvidace spoluvlastnického vztahu rozdělením věci je ustanovení § 1153. Toto ustanovení opět nemá přímou předlohu v předchozí právní úpravě, historickou souvislost lze však sledovat u ustanovení § 848a císařského…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1144Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonodárce v ustanovení § 1144 předkládá taxativní výčet způsobů vypořádání spoluvlastnictví soudem (tj. rozdělení věci, přikázání věci spoluvlastníkovi za náhradu či prodej s rozdělením výtěžku z prodeje) a závazně rovněž určuje jejich pořadí (srov.…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1142Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci zákon obecně preferuje (pro vypořádání spoluvlastnictví rozhodnutím soudu srov. ustanovení § 1144 odst. 1), neboť jde o způsob vypořádání, při němž (bývalí) spoluvlastníci neztrácejí vazbu k věci, zůstává jim…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1156Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úprava odkladu likvidace spoluvlastnictví bez ohledu na právní důvod vzniku (dohodou spoluvlastníků podle ustanovení § 1154, rozhodnutím soudu podle ustanovení § 1155 odst. 1 či pořízením pro případ smrti podle ustanovení § 1155 odst. 2) v zásadě není…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1143Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1816Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plní-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet ani ho o ničem…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1824Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sjednává-li se smlouva prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, sdělí podnikatel spotřebiteli před uzavřením této smlouvy mimo prostor obvyklý k podnikání v dostatečném předstihu všechny informace vymezené v § 1820 odst. 1 nebo mu je zpřístupní a…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1814Garance

1.12.2023, JUDr. Hana Gutová, Advokátní kancelář Moreno Vlk & Asociados, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oproti předchozí právní úpravě byla dosavadní právní úprava zásadněji změněna a dána do odst. 1, kde byly změněna textace ustanovení § 1814 odst. 1 písm. e) a dále § 1814 odst. 1 písm. h) až l), kde byl rozšířen okruh zneužívajících ujednání a to mezi § 1814…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1141Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občanský zákoník – stejně jako procesní předpis (srov. ustanovení § 99 odst. 1 OSŘ, věta druhá) – preferuje dohodu spoluvlastníků o zrušení a způsobu vypořádání spoluvlastnictví před zásahem do soukromoprávních poměrů autoritativním rozhodnutím soudu. Lze to…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1147Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro případ, že spoluvlastníci nedosáhnou dohody ohledně zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, předkládá občanský zákoník taxativní výčet způsobů, jimiž může k návrhu kteréhokoli ze spoluvlastníků spoluvlastnictví vypořádat soud. Současně závazně stanoví…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1155Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odklad zrušení spoluvlastnictví představuje prolomení zásady zrušitelnosti spoluvlastnictví (srov. ustanovení § 1140 a dále komentář k ustanovení § 1154). K odkladu může dojít v důsledku dohody spoluvlastníků podle ustanovení § 1154, rozhodnutím soudu podle…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1151Garance

1.12.2023, JUDr. Monika Schön, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 1151 je – stejně jako předchozí § 1150 – aplikovatelné při vypořádání spoluvlastnictví dohodou i rozhodnutím soudu. Vztahuje se k likvidaci spoluvlastnického vztahu rozdělením panující věci, tzn. věci, jíž prospívá věcné břemeno in rem. Naopak…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2116Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odpovědnost poskytovatele záruky není absolutní, ale zákon stanoví liberační důvody. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, které způsobila vnější událost po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího. Aby poskytovatel záruky za vady neodpovídal, musí být…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2619Garance

1.11.2023, Mgr. Ing. Michal Bureš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2115Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním pravidlem je, že záruční doba běží od okamžiku odevzdání věci kupujícímu. Zde tedy není rozhodující, zda si kupující věc skutečně prohlédl nebo zda ji začal užívat, ale postačí, že poskytovatel záruky vytvořil předpoklady pro to, aby tak kupující…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1844bGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení transponuje čl. 10 směrnice 2002/65 regulujícího použití prostředků komunikace na dálku v případě smluv o finančních službách.

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2629Garance

1.11.2023, Mgr. Ing. Michal Bureš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1836aGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí čl. 15 směrnice 2011/83 a upravuje účinky odstoupení od spotřebitelské smlouvy ze strany spotřebitele na vedlejší smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od hlavní smlouvy, pak zanikají automaticky i závazky ze všech…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2174aGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení transponuje požadavky směrnice 2019/771 týkající se tzv. obchodní záruky.

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2114Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2117Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout u poskytovatele záruky bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si věc prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby. Je na kupujícím, zda vadu přímo označí nebo jen…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1826aGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1829aGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení pamatuje na situace, kdy je smlouva uzavřena mimo obchodní prostory, a to buď během výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb, nebo při nevyžádané návštěvě podnikatele…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2113Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2174bGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení upravuje právo postihu (regres) mezi jednotlivými články dodavatelského řetězce. Podle důvodové zprávy k zákonu č. 374/2022 Sb. je zde promítnut článek 18…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2129Garance

1.11.2023, JUDr. Martin Kareš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1824aGarance

1.11.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že podnikatel uzavírá se spotřebitelem smlouvu distančním způsobem, je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o takto uzavřené smlouvě, a to v textové podobě a v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před tím,…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1843Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení uvádí výčet informací, které musí být spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy nebo před sdělením závazné nabídky. Ustanovení je transpozicí článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2085Garance

1.6.2023, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1821Garance

1.6.2023, JUDr. Jan Rosůlek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení je transpozicí článku 6 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU.

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2972Garance

15.3.2023, JUDr. Monika Schön, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava hospodářské soutěže v novém občanském zákoníku

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 336Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 326Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že soud rozhodne o změně účelu nadace, je nezbytné chránit práva beneficientů nadace. V takovém případě může soud rozhodnout, a to i bez návrhu, v jakém rozsahu a po jakou dobu bude nadace používat výnosy nadační jistiny k poskytování nadačních…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 327Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mezi podstatné náležitosti nadační listiny patří dle § 310 mimo jiné určení zakladatele a údaj o výši jeho vkladu. Vklad přitom může být jak peněžitý, tak i…

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 334Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Plus

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 341Garance

15.3.2023, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení vyžaduje, aby řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka nadace byla povinně ověřena auditorem v případě, kdy nadační kapitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním období dosahuje výše alespoň…

Přístupné pro: Plus
Nahrávám...
Nahrávám...