dnes je 17.7.2024

Input:

1/2002 F.z., Opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele

1/2002 F.z., Opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele
Opatření,
kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platném do 31. prosince 2001, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Kosinová, tel. 5704 4218
Čj. 281/97 417/2001
 
ze dne 14. prosince 2001
(1)  Tímto opatřením se stanoví uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek.
(2)  Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané MF čj. 281/89 759/2001 ze dne 13. listopadu 2001 (dále jen „podnikatelé”).
(3)  Uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek podle odstavce 1 jsou stanoveny v přílohách tohoto opatření.
Čl. II
(1)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.1)
(2)  Účetní závěrka za účetní období započatá před účinností tohoto opatření se dokončí podle předpisů platných v roce 2001.
(3)  Tímto opatřením se zrušuje opatření MF čj. 281/71 701/1995 ze dne 21. prosince 1995, opatření MF čj. 281/80 380/1996 ze dne 2. prosince 1996, opatření MF čj. 281/24 015/1998 ze dne 9. dubna 1998, opatření MF čj. 281/119 365/2000 ze dne 28. prosince 2000.
(4)  Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.
 
Ministr financí
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha č. 1
Pravidla pro sestavení a předkládání účetní závěrku pro podnikatele
Čl. I
Účetní závěrka
(1) Podnikatelé sestavují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu v plném nebo zjednodušeném rozsahu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”).
(2) Rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavují a předkládají podnikatelé, kteří mají povinnost mít ověřenu účetní závěrku auditorem 2.
(3) Rozvahu a výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu mohou sestavovat a předkládat podnikatelé, kteří nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, pokud se podnikatel nerozhodne sestavovat a předkládat rozvahu a výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.
(4) Struktura a obsah rozvahy a výkazu zisku a ztráty jsou vymezeny vysvětlivkami k jejich vyplňování (viz příloha č. 2 čl. IV až VII).
(5) Obsah přílohy je vymezen přílohou č. 3 tohoto opatření.
(6) Účetní závěrka se zveřejňuje v souladu s § 21a zákona a dále se v jednom vyhotovení předkládá vždy současně s daňovým přiznáním k dani z příjmů příslušnému finančnímu úřadu; to neplatí v případech sestavování mezitímní účetní závěrky.
(7) Veřejná obchodní společnost předkládá účetní závěrku v jednom vyhotovení příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud všichni společníci veřejné obchodní společnosti mají ve smyslu § 40 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání, může veřejná obchodní společnost předložit účetní závěrku podle výše zmíněných předkládacích cest rovněž v této prodloužené lhůtě.
(8) Podnikatelé, kteří zahájili svoji podnikatelskou činnost nebo vstoupili do likvidace v běžném účetním období,
Nahrávám...
Nahrávám...