dnes je 24.5.2024

Input:

č. 162/2004 Sb. NSS; Řízení před soudem: žalobní legitimace podle § 65 odst. 2 s. ř. s.; Atomový zákon: omezení okruhu účastníků ve správním řízení

č. 162/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: žalobní legitimace podle § 65 odst. 2 s. ř. s.
Atomový zákon: omezení okruhu účastníků ve správním řízení
k čl. 36 Listiny základních práv a svobod
k § 14 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů k § 65 odst. 2 soudního řádu správního
k § 14 odst. 1 a 2 správního řádu
I. Podle § 65 odst. 2 s. ř. s. je oprávněn podat žalobu i ten, s nímž správní orgán nejednal jako s účastníkem, ačkoli podle zákona účastníkem v daném správním řízení byl, a měl tak práva a povinnosti účastníka správního řízení, pokud tvrdí, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která mu příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí. Skutečnost, zda někdo byl účastníkem správního řízení, je třeba posuzovat materiálně, a nikoli podle toho, s kým ve skutečnosti správní orgán jednal.
II. Pokud § 14 odst. 1 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, výslovně a jednoznačně omezuje okruh účastníků řízení o vydání povolení na žadatele o povolení, je jediným účastníkem řízení tento žadatel. Toto omezení účastenství, které ve spojení s § 65 s. ř. s. zamezuje možnosti třetích osob domáhat se soudní kontroly takového rozhodnutí, není v rozporu s čl. 36 Listiny základních práv a svobod.
Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 12. 2003, čj. 7 A 56/2002-54)
Prejudikatura: ad II.: shodně Soudní judikatura ve věcech správních č. 824/2001, č. 1006/2002-11.
Věc: Občanské sdružení J. v Č. proti Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost, za účasti akciové společnosti Č. v P. o povolení etapy „aktivní vyzkoušení - fyzikální spouštění 2. bloku JE Temelín“ podle § 9 odst. 1 písm. c) atomového zákona.

Žalobce (občanské sdružení) se žalobou u Vrchního soudu v Praze domáhal doručení a zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 3. 2002, jímž žalovaný jako správní úřad příslušný podle § 3 odst. 2 atomového zákona povolil podle § 9 odst. 1 písm. c) téhož zákona žadateli, akciové společnosti Č, etapu aktivního vyzkoušení - fyzikálního spouštění 2. bloku jaderné elektrárny.
Nejvyšší správní soud, který věc neskončenou u vrchního soudu do 31. 12. 2002 převzal k dokončení řízení, žalobu odmítl.
Z odůvodnění:
Žalobce namítá, že mu bylo upřeno právo být účastníkem provedeného řízení, ač prokazatelně již v polovině 90. let splnil veškeré požadavky předepsané ustanovením § 70 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a měl tak být účastníkem i tohoto řízení, protože již dopisem ze dne 23. 9. 1996 řádně požádal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen „Úřad“) o informování o zahajovaných řízeních; o zahájení předmětného řízení jej však Úřad neinformoval. O provedení správního řízení a vydání napadeného rozhodnutí se žalobce dozvěděl z hromadných sdělovacích prostředků.
Dne 6. 3. 2002 proto požádal žalovaného o doručení napadeného rozhodnutí s poukazem na splnění podmínek § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a
Nahrávám...
Nahrávám...