dnes je 18.6.2024

Input:

č. 189/2004 Sb. NSS, Ochrana osobních údajů: otázky pravomoci

č. 189/2004 Sb. NSS
Ochrana osobních údajů: otázky pravomoci
k § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
k § 9 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002 (výslovně zrušen zákonem č. 151/2002 Sb. s účinností od 1. 1. 2003)
I. Rozhodnout o návrhu na zdržení se jednání spočívajícího v porušování povinností správce při zpracování osobních údajů je po datu 1. 6. 2000, tedy po skončení platnosti zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, a nabytí platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů, a nikoli soudu. Protože přechodná ustanovení posledně uvedeného zákona neřešila osud návrhů podaných u soudů před datem 1. 6. 2000 podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, byl správný postup soudu, který řízení o takovém návrhu zastavil s tím, že věc bude postoupena Úřadu pro ochranu osobních údajů.
II. Ustanovení § 9 odst. 2 písm. b) o. s. ř., ve znění účinném k 31.12. 2002, nebylo ustanovením kompetenčním, protože zakládalo pouze věcnou příslušnost soudů. Pravomoc soudu v těchto věcech rozhodovat jím proto nemohla být založena; není-li pravomoc soudů v důsledku jejího zákonného svěření orgánu státní správy vůbec dána, nemůže být dána ani věcná příslušnost jakéhokoli soudu, byť by ji i obsoletní ustanovení procesního předpisu formálně zakládalo.
(Podle usnesení zvláštního senátu zřízeného zákonem č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 6. 2. 2004, čj. Konf 15/2003-24)
Věc: Návrh Úřadu pro ochranu osobních údajů na rozhodnutí sporu o pravomoc mezi tímto úřadem a Okresním soudem v Chebu.

Podáním doručeným Vrchnímu soudu v Praze dne 18. 12. 2002 navrhl Úřad pro ochranu osobních údajů, aby soud rozhodl ve sporu o pravomoc (kompetenčním sporu) podle ustanovení § 8a občanského soudního řádu, ve znění účinném k 31. 12. 2002, který vznikl mezi ním a Okresním soudem v Chebu ve věci tohoto soudu, u něhož napadla žaloba žalobce Iva M. proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra, o zdržení se jednání spočívajícího v porušování povinností správce při zpracování osobních údajů podle zákona č. 256/1992 Sb., a o návrhu na vydání předběžného opatření.
Vzhledem k tomu, že Vrchní soud v Praze vzniklý spor o pravomoc nerozhodl do dne účinnosti zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, řízení ve smyslu § 6 tohoto zákona převzal k dokončení zvláštní senát podle tohoto zákona zřízený.
Zvláštní senát usnesením vyslovil, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Okresního soudu v Chebu o zdržení se jednání spočívajícího v porušování povinností správce při zpracování osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Z odůvodnění:
Ze soudního spisu vyplynulo, že žalobce Ivo M. podal dne 10. 5. 2000 u Okresního soudu v Chebu žalobu podle tehdy platného zák. č. 256/1992 Sb. a návrh na vydání předběžného opatření proti žalované České republice - Ministerstvu vnitra. Svůj žalobní nárok žalobce odůvodnil skutečností, že ve spise Policie České republiky -Okresního úřadu vyšetřování v
Nahrávám...
Nahrávám...