dnes je 18.7.2024

Input:

23/2002 F.z., Opatření, kterým se mění postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven a vydává jejich úplné znění

23/2002 F.z., Opatření, kterým se mění postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven a vydává jejich úplné znění
Opatření,
kterým se mění postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven a vydává jejich úplné znění
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen „zákon”), stanoví:
Čl. I
 
Referent: JUDr. Huleš, tel. 5704 4190
Čj.: 282/113 417/2001
 
ze dne 28. prosince 2001
(1)  Tímto opatřením se mění postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven1). Tyto změny jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto opatření.
(2)  Tímto opatřením se současně vydává úplné znění opatření Ministerstva financí 282/11 200/1994 ze dne 1. března 1994, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven, ve znění opatření čj. 282/113 417/2001 ze dne 28. prosince 2001. Úplné znění je uvedeno v příloze č. 2 tohoto opatření.
(3)  Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Konsolidace účetní závěrky za účetní období započatá přede dnem účinnosti tohoto opatření se provede podle dosavadního opatření.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Ministr financí:
v zastoupení Ing. Ladislav Zelinka, PhD., v. r.
 
náměstek ministra
Příloha č. 1
Změny postupů konsolidace účetní závěrky pojišťoven (provedené opatřením)
I.
Opatření č. j. 282/11 200/1994 ze dne 1. března 1994
se mění takto:
V Čl. I odst. 2 se za slovo „v přílohách” vkládá označení „č. 1 a 2”.
II.
Příloha č. 1 Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky se mění takto:
1. V Čl. I odst. 1 a 2 znějí:
„(1) Konsolidace účetní závěrky se provádí podle zákona o účetnictví4), označovaného dále jako „zákon”, a tohoto opatření.
(2) Konsolidovanou účetní závěrku definuje § 22 odst. 1 zákona.”
2. V Čl. I odst. 3 se slova „mateřskou pojišťovnou” nahrazují slovy „konsolidující účetní jednotkou”; tato změna platí i pro označení „mateřská společnost” a pro celé znění přílohy č. 1 i 2 opatření.
3. V nadpisu Čl. II se vypouštějí slova v závorce „(závislosti)”; tato změna platí pro celé znění přílohy č. 1 i 2 opatření.
4. V Čl. II odst. 1 se na konci doplňují slova „které vymezuje zákon5) a postupy účtování pro pojišťovny.6)
5. V Čl. II se vypouštějí odstavce 2 a 3 a dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.
6. V Čl. II v nově označeném odstavci 2 se označení „2 a 3” nahrazují označením „1”.
7. V Čl. II nově označený odstavec 3 zní: „(3) Majetkové účasti vymezují postupy účtování pro pojišťovny.7)”.
8. V Čl. III text zní: „Konsolidační celek definuje § 22 odst. 2 a 3 zákona a dále vymezuje Čl. X této přílohy.”.
9. V Čl. IV odst. 1 první věta zní: „Konsolidující účetní jednotku vymezuje § 22 odst. 2 zákona.”.
10. V Čl. IV odst. 2 zní: „(2) Konsolidovanou účetní jednotku vymezuje § 22 odst. 2 zákona.”. Pojem „konsolidovaná účetní jednotka” se použije v celém znění přílohy č. 1 a 2 opatření.
11. V Čl. IV odst. 3 se slova „základním jmění” nahrazují slovy „základním kapitálu”; tato změna platí pro celé znění přílohy č. 1 a 2 opatření.
12. V Čl. VI odst. 1 se za slova „přidruženého subjektu”
Nahrávám...
Nahrávám...