dnes je 24.5.2024

Input:

č. 236/2004 Sb. NSS; Účastníci národního boje za osvobození: rozdílnost nároků; Správní řízení: rozhodnutí o jiném než uplatněném nároku

č. 236/2004 Sb. NSS
Účastníci národního boje za osvobození: rozdílnost nároků
Správní řízení: rozhodnutí o jiném než uplatněném nároku
k § 1 odst. 2 a 3 zákona č. 261/2001 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945 (v textu též „zákon č. 261/2001 Sb.“)
k § 76 odst. 1 písm. b) soudního řádu správního
I. Uplatní-li žalobce nárok své matky na poskytnutí jednorázové peněžní částky podle § 1 odst. 3 zákona č. 261/2001 Sb., o němž dovozuje, že na něho přešel jako na pozůstalého syna osoby, která sama žádné nároky z titulu své účasti v národním boji za osvobození neuplatnila, není tento nárok totožný s nárokem dítěte účastníka národního boje za osvobození podle § 1 odst. 2 zákona č. 261/2001 Sb., který žalobce uplatnil v dřívější žádosti, o níž již bylo pravomocně rozhodnuto.
II. Jestliže správní orgán rozhodne o jiném nároku, než jakého se žalobce domáhal a jaký listinami dokládal, byl za základ rozhodnutí vzat skutkový stav, jenž je v rozporu se správním spisem [§ 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.]; soud proto napadené rozhodnutí zruší bez nařízení jednání.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8.2003, čj. 6 A 562/2002-25)
Věc:  Miloslav L. v Ch. proti České správě sociálního zabezpečení o jednorázovou peněžní částku.

Žalobce dne 7. 8. 2002 požádal o poskytnutí jednorázové peněžní částky podle zákona č. 261/2001 Sb. Tuto žádost odůvodnil tak, že vydáním osvědčení Ministerstvem obrany na něho jako na pozůstalého syna přešlo právo na odškodnění po zemřelé matce Martě L., účastnici národního boje za osvobození. Žalovaná dne 16. 8. 2002 žádost zamítla Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce včas opravný prostředek. V něm poukázal na útrapy rodiny související s židovskou národností matky, na otcovu internaci v koncentračním táboře a na matčino a jeho ukrývání. Žalobce z ustanovení § 6 zákona č. 255/1946 Sb. dovodil, že jelikož mu - jako pozůstalému synu - bylo vydáno osvědčení, přešla na něj práva jeho zemřelé matky.
Nejvyšší správní soud, který věc převzal k dokončení řízení, rozhodnutí žalované zrušil pro vady řízení [ § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s.] a věc jí vrátil k dalšímu řízení.
Z odůvodnění:
Ze správního spisu vyplynulo, že dne 3.12. 2001 byla žalované doručena první žádost žalobce o poskytnutí jednorázové peněžní částky. Žalobce podal žádost formou vyplnění formuláře, v němž zaškrtnutím příslušné části uplatnil nárok jednak jako účastník národního boje za osvobození, a to jako osoba z rasových důvodů se ukrývající na území Československa v době od 8.8. 1944 do 8. 5. 1945, dále touto žádostí požadoval přiznání jednorázové peněžní částky jako sirotek po účastníku národního boje za osvobození - svém otci Františku L., politickém vězni v době od 16. 10. 1944 do 22. 1. 1945 - a konečně též požadoval přiznání jednorázové peněžní částky jako
Nahrávám...
Nahrávám...