dnes je 24.5.2024

Input:

253/2005 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce

č. 253/2005 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
ZÁKON
ze dne 3. května 2005,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Čl. I
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb. a zákona č. 436/2004 Sb., se mění takto:
1. Preambule se zrušuje.
2. Nadpis nad § 1 se zrušuje.
3. V § 1 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.
4. § 2 zní:
㤠2
Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.”.
5. Nadpis nad § 3 se zrušuje.
6. V § 3 odst. 1 a 2 se slova „orgánů a” zrušují.
7. V § 3 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra nebo organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, a na technická zařízení podléhající podle zvláštního právního předpisu dozoru Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,”.
8. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.
9. § 4 až 6 se včetně poznámky pod čarou č. 3 zrušují.
10. V § 6a odst. 1 se slova „odst. 2” zrušují.
11. V § 6b odst. 1 větě druhé se čárka za slovem „elektrická” nahrazuje slovem „a”, slova „a v jaderné energetice” se zrušují.
12. V § 6c odst. 1 písm. a) se slova „a vyhrazených zařízení v jaderné energetice též stanoviska o tom, zda byly při jejich projektování a konstrukci splněny požadavky bezpečnosti těchto zařízení” zrušují.
13. V § 6c odst. 1 písm. b) se slova „a vyhrazená zařízení v jaderné energetice,” a slova „zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení” zrušují.
14. V § 6c se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) zajistí, aby ve stanovených případech zkoušky, revize, opravy, montáž nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé, a ve stanovených případech jsou též držiteli osvědčení.”.
15. Nadpis nad § 7 se zrušuje.
16. V § 7 se slova „Orgány a” a slova „orgánům a” zrušují.
17. V § 7a odst. 1 se slova „orgánů a” zrušují.
18. V § 7b odst. 1 písm. b) se slova „výrobu,” a „a průvodní” zrušují.
19. Příloha k zákonu č. 174/1968 Sb. se zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. II
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 168/2005 Sb. a zákona č. 202/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 125 se číslo „4” nahrazuje číslem „3”.
2. V § 126 odst. 1 písm. a) se slova „s výjimkou
Nahrávám...
Nahrávám...