dnes je 18.7.2024

Input:

č. 321/2004 Sb. NSS, Řízení před soudem: individuální osvobození od soudních poplatků

č. 321/2004 Sb. NSS
Řízení před soudem: individuální osvobození od soudních poplatků
k § 35 odst. 7 soudního řádu správního k § 138 občanského soudního řádu
Při rozhodování o osvobození od soudních poplatků nelze vycházet pouze z mechanického porovnání výše příjmu a částek stanovených nařízením vlády č. 42/1998 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima, aniž by byly vzaty v potaz další skutečnosti, mezi nimi i reálná výše životních nákladů. Objektivní nedostatek finančních prostředků se nesmí stát překážkou přístupu k soudu.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2004, čj. 5 Ads 1/2004-63)
Věc: Berta H. v R. proti České správě sociálního zabezpečení o zvýšení důchodu pro bezmocnost, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení o neosvobození od soudních poplatků.

Krajský soud v Ústí nad Labem ve věci řízení o přezkoumání rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 20. 11. 2002 zrušil rozsudkem ze dne 28. 8. 2003 rozhodnutí žalované a věc jí vrátil k dalšímu řízení s tím, že žalovaná vycházela při svém rozhodování o zvýšení důchodu pro bezmocnost podle § 70 odst. 1 písm. c) zák. č. 100/1988 Sb., v platném znění, z posudku lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení Děčín, jehož rozhodnutí neodpovídalo úplně zjištěnému skutkovému stavu; částečně pak vyhověl žalobě, nikoli však zcela, pokud jde o datum vzniku úplné bezmocnosti.
Proti tomuto rozsudku tak podala žalobkyně - stěžovatelka - kasační stížnost*); byla vyzvána, aby si zvolila zástupce pro řízení o kasační stížnosti z řad advokátů, a to usnesením ze dne 22. 9. 2003. Soud I. stupně si pak v reakci na žádost o ustanovení advokáta vyžádal informaci o osobních a rodinných poměrech stěžovatelky. Podává se z ní, že jediným zdrojem příjmu je invalidní důchod, včetně zvýšení pro úplnou bezmocnost v částce 6190 Kč, důchod jejího manžela je ve výši 7142 Kč. Kromě vlastnictví nemovitosti, v níž stěžovatelka bydlí, jiný majetek zjištěn nebyl. Napadeným usnesením soud nevyhověl návrhu na osvobození od soudních poplatků, ani návrhu na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti s tím, že příjem rodiny přesahuje částku stanovenou nařízením vlády č. 42/1998 Sb., o životním minimu, a náklady, které by stěžovatelka vynaložila na právní zastoupení, by tak nezhoršily její finanční situaci. V kasační stížnosti podané proti tomuto usnesení žalobkyně uvedla, že náklady, které musí platit, jsou velmi vysoké a jsou na hranici životního minima.
Nejvyšší správní soud kasační stížnosti vyhověl a napadené usnesení krajského soudu zrušil.
Z odůvodnění:
Vedle § 35 odst. 7 s. ř. s., podle něhož účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků,
Nahrávám...
Nahrávám...