dnes je 23.6.2024

Input:

345/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění účinném k 1.6.2015

č. 345/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění účinném k 1.6.2015
VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
ze dne 11. července 2002,
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
65/2006 Sb.
(k 2.4.2006)
mění celkem 24 novelizačních bodů
65/2006 Sb.
(k 30.10.2006)
v příloze ruší slova v pol. 1.1.4 a vkládá novou pol. 1.1.5
65/2006 Sb.
(k 1.7.2007)
v příloze vkládá pol. 1.1.7
259/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 2 a přílohu
204/2010 Sb.
(k 23.6.2010)
v příloze ruší položku č. 2.4.2
204/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
v příloze mění položku č. 2.1.3
285/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 2 a přílohu; nové přechodné ustanovení
120/2015 Sb.
(k 1.6.2015)
vkládá nový § 2a a mění přílohu; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 zákona:
§ 1
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/48/ES.
§ 2
Schvalování typu a ověřování
Schvalování typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze. Schvalování typu a prvotnímu ověřování nepodléhají měřidla, na která se vztahuje § 24b zákona. Schvalování typu dále nepodléhají: měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby, odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu, sedimentační (Westergrenovy) pipety, stacionární nádrže používané jako měřidla objemu, tachografy s registrací pracovní činnosti řidičů motorových vozidel, která jsou jimi povinně vybavena, napínací soupravy na předpjatý beton a horninové kotvy, měřicí mikrofony a osobní zvukové expozimetry.
§ 2a
Prodloužení doby platnosti ověření
Druhy měřidel, u nichž lze prodloužit dobu platnosti ověření na základě kladného výsledku statistické výběrové zkoušky, jsou stanoveny v příloze.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2002.
* * *
Článek II vyhl. č. 285/2011 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ověření vodoměrů podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byly tyto vodoměry ověřeny.
* * *
Článek II vyhl. č. 120/2015 Sb. zní:
Čl. II
Přechodné ustanovení
Ověření stanovených měřidel podle dosavadních právních předpisů zůstává v platnosti na dobu, na kterou byla tato stanovená měřidla ověřena.
Příloha k vyhlášce č. 345/2002 Sb.
 
DRUHOVÝ SEZNAM STANOVENÝCH MĚŘIDEL
Položka
Obor měření, druh měřidla
Doba platnosti ověření
1
MĚŘIDLA GEOMETRICKÝCH VELIČIN
1.1
Měřidla délky
 
1.1.1
Délková měřidla na metrové zboží
2 roky
1.1.2
Měřická pásma
bez omezení
1.1.3
Měřicí zařízení pro měření délky navinutelného zboží
2 roky
1.1.4
Taxametry
2 roky
1.1.5
Měřicí sestavy taxametru vozidel taxislužby
2 roky
1.1.6
Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích
 
 
a)
automatické hladinoměry
2 roky
 
b)
automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů
4 roky
 
1.2
Měřidla plošného obsahu
1.2.1
Stroje na měření plochy usní
1 rok
 
1.3
Měřidla objemu, průtoku
1.3.1
Kovové odměrné nádoby
2 roky
1.3.2
Výčepní nádoby
bez omezení
1.3.3
Odměrné baňky, byrety a pipety používané ke kontrole objemu
bez omezení
Nahrávám...
Nahrávám...