dnes je 20.7.2024

Input:

č. 348/2004 Sb. NSS, Politické strany: pozastavení činnosti pro nepředložení výroční finanční zprávy

č. 348/2004 Sb. NSS
Politické strany: pozastavení činnosti pro nepředložení výroční finanční zprávy
k § 14 odst. 1, § 15 odst. 1 a § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 296/1995 Sb., zákona č. 322/1996 Sb., zákona č. 340/2000 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb. (v textu též „zákon o politických stranách“)
k § 96 soudního řádu správního
Soud při rozhodování o pozastavení činnosti politické strany podle § 14 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, vychází ze skutkového stavu, který tu je v době jeho rozhodnutí (§ 96 s. ř. s.). Přitom je významné, zda v době rozhodnutí soudu politická strana již předložila Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávy, nikoli zda Poslanecká sněmovna již usnesením konstatovala úplnost těchto zpráv. Zákon nedovoluje soudu vyčkávat na schválení takového usnesení, a není to ani v souladu s účelem zákona. Podle ústavní koncepce dělby moci nemůže nezávislý soud de facto podmiňovat svá rozhodnutí předchozím vydáním rozhodnutí orgánu moci zákonodárné.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 7. 2004, čj. Pst 12/2003-48)
Věc: Vláda České republiky proti politické straně R. o pozastavení činnosti politické strany.

Dne 26. 3. 2003 podala vláda České republiky u Nejvyššího správního soudu návrh na pozastavení činnosti politické strany R. podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o politických stranách. Tento návrh odůvodnil navrhovatel tím, že odpůrce opakovaně nesplnil svoji zákonnou povinnost každoročně předložit Poslanecké sněmovně vždy do 1. dubna výroční finanční zprávu (§ 18 odst. 1 zákona o politických stranách). Proto se navrhovatel domnívá, že odpůrcova činnost je v rozporu s ustanovením § 4 písm. a) zákona o politických stranách, a navrhuje tuto činnost pozastavit.
Usnesením ze dne 11. 3. 2004 přerušil Nejvyšší správní soud řízení o návrhu na pozastavení odpůrcovy činnosti, a to z důvodu vyhlášení voleb do Evropského parlamentu s tím, že v tomto řízení bude soud pokračovat po desátém dni od konce zmíněných voleb (§15 odst. 2 zákona o politických stranách), tzn. po 22. 6. 2004.
Dne 30. 6. 2004 odpůrce soudu sdělil, že učinil veškeré kroky k tomu, aby pominuly důvody pozastavení činnosti této strany, protože rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byly předloženy chybějící výroční finanční zprávy včetně auditů ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 a 2 zákona o politických stranách. Přílohou tohoto sdělení jsou kopie odpůrcových výročních finančních zpráv za roky 2000, 2001, 2002 a 2003, opatřených otiskem razítka podatelny Poslanecké sněmovny ze dne 30. 6. 2004.
Navrhovatel dne 15. 7. 2004 k výzvě Nejvyššího správního soudu sdělil, že k předmětným dodatečně předloženým výročním finančním zprávám nebylo přijato příslušné usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a není tak známo její zjištění, zda jsou tyto zprávy úplné. Navrhovatel proto na podaném návrhu trvá.
Nejvyšší správní soud návrh na pozastavení činnosti politické strany R. zamítl.
Z
Nahrávám...
Nahrávám...