dnes je 23.6.2024

Input:

370/2004 Sb., Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení, ve znění účinném k 11.12.2009

č. 370/2004 Sb., Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení, ve znění účinném k 11.12.2009
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. dubna 2004
o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
438/2009 Sb.
(k 11.12.2009)
mění
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 3 odst. 1 písm. f) tohoto zákona:
§ 1
(1)  Toto nařízení upravuje rozsah a podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) k úhradě závazků plynoucích z ručení za část nesplacené jistiny úvěru poskytnutého právnické nebo fyzické osobě (dále jen „žadatel”) ke krytí nákladů spojených s výstavbou nájemních bytů a s výstavbou infrastruktury obcemi pro bytovou výstavbu.
(2)  Žadatel musí mít své sídlo nebo bydliště na území
a)  členského státu Evropské unie,
b)  státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, nebo
c)  Švýcarské konfederace.
(3)  Pro účely tohoto nařízení se výstavbou rozumí
a)  nová stavba bytového domu, při které vznikne nájemní byt,
b)  nástavba nebo přístavba podle stavebního zákona1) , kterou vznikne nájemní byt,
c)  stavební úpravy podle stavebního zákona1) , kterými vznikne nájemní byt z
1.  prostor určených k jiným účelům než k bydlení, nebo
2.  bytu nezpůsobilého k bydlení.
(4)  Je-li žádost o zajištění úvěru ručením podána po 1. lednu 2012, musí výstavba uvedená v odstavci 3 písm. a) splňovat požadavky na energetickou náročnost budov, platné alespoň pro třídu B podle zvláštního právního předpisu upravujícího energetickou náročnost budov2) .
§ 2
Rozsah ručení
(1)  Ručením lze zajistit úvěr nejdéle na dobu 40 let počínaje dnem uzavření smlouvy o ručení.
(2)  Ručením lze zajistit nejvýše 70 % nesplacené jistiny úvěru. Přitom smí nesplacená část jistiny, za kterou je ručeno, činit na jeden byt nejvýše
a)  v případě výstavby uvedené v § 1 odst. 3 písm. a)
1.  1 500 000 Kč, nebo
2.  1 800 000 Kč, je-li žadatelem obec a součástí této výstavby je i technická infrastruktura obce,
b)  v případě výstavby uvedené v § 1 odst. 3 písm. b) a c) 300 000 Kč.
§ 3
Podmínky ručení
(1)  Ručením lze zajistit pouze úvěr poskytnutý bankou nebo pobočkou zahraniční banky (dále jen „banka”) ke krytí nákladů spojených s výstavbou nebo s infrastrukturou obce pro výstavbu uvedenou v § 1 odst. 3 písm. a).
(2)  Zajištění úvěru ručením podle odstavce 1 je možné jen
a)  na základě písemné smlouvy uzavřené mezi Fondem a žadatelem (dále jen „smlouva o ručení”),
b)  jsou-li závazky žadatele vůči Fondu, vzniklé v případě plnění z ručení Fondem, řádně zajištěny některým ze způsobů zajištění závazků uvedených v občanském zákoníku,
c)  dojde-li k dohodě mezi Fondem a žadatelem o rozsahu a způsobu kontroly použití úvěru, ke kterému je požadováno ručení podle tohoto nařízení.
 
Nahrávám...
Nahrávám...