dnes je 18.6.2024

Input:

371/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, ve znění účinném k 24.4.2006

č. 371/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek, ve znění účinném k 24.4.2006
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. května 2004,
kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
151/2006 Sb.
(k 24.4.2006)
mění přílohu (čl. I, IV, VII a XVII)
Vláda nařizuje podle § 9 odst. 10 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.:
§ 1
(1)  Do doby schválení stanov společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství”) nebo do doby, kdy schválené stanovy společenství nabudou účinnosti, řídí se právní poměry společenství vzorovými stanovami společenství uvedenými v příloze k tomuto nařízení.
(2)  Neobsahují-li stanovy společenství, schválené jeho shromážděním, některou z náležitostí uvedených v § 9 odst. 14 zákona o vlastnictví bytů, řídí se právní poměry společenství v těchto věcech příslušnými ustanoveními vzorových stanov uvedených v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Zrušuje se nařízení vlády č. 322/2000 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek podle zákona o vlastnictví bytů.
§ 3
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2004.
 
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.
Ministr pro místní rozvoj:
JUDr. Němec v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 371/2004 Sb.
Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
ČÁST PRVNÍ
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. I
Základní ustanovení
(1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství”) je právnickou osobou, která vznikla na základě zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 280/1996 Sb., zákona č. 97/1999 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 229/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 171/2005 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.
(2) Členy společenství jsou vlastníci bytů a nebytových prostorů v domě (dále jen „jednotka”), společnými členy společenství jsou společní vlastníci jednotek, za podmínek uvedených v zákoně o vlastnictví bytů (dále jen „člen společenství”).
(3) Společenství je jako právnická osoba způsobilé vykonávat práva a zavazovat se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu (dále jen „správa domu”) a pozemku a v dalších věcech v rozsahu a způsobem uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v těchto stanovách.
Čl. II
Název a sídlo společenství
(1) Názvem společenství jsou slova „Společenství pro dům” spolu s označením domu, pro který společenství vzniklo.
(2) Sídlo společenství je určeno adresou, kde společenství sídlí a kde se veřejnost může se společenstvím stýkat.
ČÁST DRUHÁ
PŘEDMĚT ČINNOSTI SPOLEČENSTVÍ
Čl. III
Správa domu a další činnosti
(1) Správou domu se rozumí zajišťování
a)  provozu domu a pozemku,
b)  údržby a oprav společných částí domu,
c)  protipožárního zabezpečení domu, včetně hromosvodů,
d)  revizí a
Nahrávám...
Nahrávám...