dnes je 18.7.2024

Input:

4/2002 F.z., Opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce

4/2002 F.z., Opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
Opatření,
kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen „zákon”), stanoví:
Čl. I
Příloha č. 1
Postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky
Čl. I
Úvodní ustanovení
(1) Účetní jednotky provádějí konsolidaci účetní závěrky v souladu s ustanoveními § 22 a 23 zákona a jsou-li bankami také v souladu s ustanoveními § 21 odst. 2 a § 24 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, a v souladu s tímto opatřením.
(2) Konsolidovanou účetní závěrkou se rozumí účetní závěrka ekonomického seskupení účetních jednotek, která slučuje stav majetku a závazků a dosažené hospodářské výsledky mateřské společnosti (ovládající osoby) s její podílovou účastí v dceřiných společnostech, přidružených společnostech, společných podnicích (ovládané osoby), ve kterých vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující nebo podstatný vliv. Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku má mateřská společnost, která má alespoň jednu dceřinou společnost.
(3) Konsolidovaná účetní závěrka slouží k informování akcionářů mateřské společnosti o majetku a závazcích, vlastním kapitálu, zisku (ztrátě) a finanční situaci skupiny subjektů, které tvoří konsolidační celek. Konsolidovaná účetní závěrka neslouží pro účely daňové ani pro účely rozdělování hospodářského výsledku.
(4) Konsolidovanou účetní závěrku tvoří
a)  konsolidovaná rozvaha
b)  konsolidovaný výkaz zisků a ztrát
c)  příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v konsolidované rozvaze a konsolidovaném výkazu zisku a ztrát,
d)  přehled o změnách vlastního kapitálu konsolidačního celku, které jsou vymezeny tímto opatřením (příloha č. 2),
(5) Pro účely tohoto opatření se rozlišují tyto stupně vlivu (závislosti) jedné účetní jednotky v jiné nebo jiných účetních jednotkách:
a)  rozhodující vliv v dceřiné společnosti,
b)  podstatný vliv v přidružené společnosti nebo společném podniku.
V podrobnostech postupují mateřské společnosti při konsolidaci účetní závěrky v souladu s tímto opatřením a konsolidačními pravidly vydanými mateřskou společností, které jsou vnitřním předpisem mateřské, dceřiné nebo přidružené společnosti či společného podniku.
Čl. II
Vymezení některých pojmů pro účely konsolidace
Pro účely tohoto opatření se rozumí:
(1) Konsolidačním celkem
a)  skupina subjektů tvořená mateřskou společností a jednou nebo více dceřinými společnostmi, které nejsou osvobozeny z povinnosti vstupovat do konsolidace podle Čl. IV této přílohy, nebo
b)  skupina subjektů tvořená finanční holdingovou společností1) a jí ovládanými osobami, nebo
c)  skupina subjektů tvořená smíšenou holdingovou
Nahrávám...
Nahrávám...