dnes je 20.7.2024

Input:

428/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění účinném k 1.7.2024

č. 428/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 16. listopadu 2001,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů
(zákon o vodovodech a kanalizacích)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
48/2014 Sb.
(k 1.9.2015)
nabývají formuláře C až F v řádku IV přílohy č. 19a
48/2014 Sb.
(k 1.1.2016)
vkládá přílohu č. 20
448/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění včetně příloh
448/2017 Sb.
(k 1.9.2018)
mění přílohy č. 19 a 19a
448/2017 Sb.
(k 1.1.2020)
mění § 12 odst. 2 a přílohy
244/2021 Sb.
(k 1.7.2021)
mění § 1a, § 6, § 7, § 17, § 18, § 19 a přílohy; vkládá § 19a
244/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
mění § 35a, § 35b a přílohy
244/2021 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 10
244/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 4, § 24, § 35a a přílohy
244/2021 Sb.
(k 1.1.2026)
mění § 4, § 13 a přílohy - dosud neuvedeno
256/2023 Sb.
(k 1.9.2023)
mění
256/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 22
256/2023 Sb.
(k 1.7.2024)
mění přílohy č. 19 a 19a
256/2023 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 12 a přílohy č. 11, 20; vkládá novou část šestnáctou a přílohu č. 19b a 26 - dosud neuvedeno
256/2023 Sb.
(k 1.1.2026)
mění přílohu č. 25 - dosud neuvedeno
256/2023 Sb.
(k 1.1.2036)
mění přílohu č. 13 - dosud neuvedeno
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 40 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie37) a upravuje
a)  rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje,
b)  způsob a obsah vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací, jejich provozní evidence a evidence vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích, včetně způsobu předávání vybraných údajů z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací,
c)  stanovený formát žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace a příbuzný obor k oboru vodovody a kanalizace,
d)  obsah plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a pravidla pro jeho zpracování,
e)  způsob výpočtu náhrady ztrát při neoprávněném odběru vody nebo neoprávněném vypouštění odpadních vod,
f)  technické požadavky na stavbu vodovodů,
g)  požadavky na čištění odpadních vod, požadavky na projektovou dokumentaci k čištění odpadních vod, požadavky na výstavbu a provoz čistíren odpadních vod a požadavky na jejich projektovou dokumentaci a požadavky na výstavbu a provoz stokové sítě,
h)  ukazatele jakosti surové vody odebírané z povrchových vodních zdrojů nebo z podzemních vodních zdrojů pro účely úpravy na vodu pitnou,
i)  náležitosti kanalizačního řádu a požadavky na rozbor vzorků odpadních vod,
j)  určení množství odebrané vody bez měření,
k)  obecné technické podmínky měření množství dodané vody,
l)  způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních a srážkových vod do kanalizace bez měření,
m)  způsob výpočtu pevné složky vodného a stočného při placení ve dvousložkové formě, členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné a porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné s dosaženou skutečností,
n)  obsah a využití technických auditů a bližší podmínky pro zápis odborně způsobilé fyzické osoby do seznamu technických auditorů.
§ 1a
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  vodovodním řadem úsek vodovodního potrubí včetně stavební a technologické části objektů určený k plnění určité funkce v systému dopravy vody,
b)  přiváděcím řadem vodovodní řad pro dopravu vody mezi hlavními objekty vodovodu (například do úpravny vod, čerpací stanice, vodojemu); zvláštním typem přiváděcího řadu je zásobní řad pro dopravu vody z vodojemu do rozvodné
Nahrávám...
Nahrávám...