dnes je 23.6.2024

Input:

č. 444/2005 Sb. NSS, Správní trestání: vázanost správního orgánu zákonem

č. 444/2005 Sb. NSS
Správní trestání: vázanost správního orgánu zákonem
k čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod
k § 22 odst. 1 písm. b), c) a § 50 odst. 4 písm. b) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb.
Výrok o vině a trestu za správní delikt (zde: nezajišťování provozu dráhy odborně způsobilými osobami) nelze opřít pouze a jedině o interní předpis provozovatele dráhy, jestliže zákon (zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách) nestanoví žádné meze ani podmínky, jimiž by autor tohoto interního předpisu byl vázán. Takový přístup ke správnímu trestání je v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 23.9. 2004, čj. 6 A 173/2002-33)
Věc: Státní organizace S. (právní nástupce státní organizace Č.) proti Ministerstvu dopravy o pokutu.

Drážní úřad uložil původnímu žalobci rozhodnutím ze dne 7. 6. 2002 pokutu 100 000 Kč za porušení § 22 odst. 1 písm. c) zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, neboť žalobce nezajistil, aby provozování dráhy prováděly osoby, které jsou k tomu odborně způsobilé. Správnímu řízení o uložení pokuty podle § 50 odst. 4 písm. b) zákona o dráhách předcházelo rozhodnutí Generální inspekce Českých drah, podle kterého dne 21. 12. 2001 došlo v železniční stanici H. k tomu, že do pracovní skupiny zaměstnanců původního žalobce najel vlak. Z výsledku předchozího šetření Generální inspekce Českých drah vyplynulo, že uvedenou pracovní skupinu tvořili i zaměstnanci, kteří nesplňovali podmínku odborné způsobilosti stanovenou vnitřním předpisem provozovatele dráhy ČD Ok 2/2. Již v průběhu správního řízení původní žalobce namítal, že pro vymetání sněhu není z podnikové úrovně jakákoli zvláštní odborná způsobilost stanovena, a ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) zákona o dráhách tak ze strany žalobce nebylo porušeno. Správní orgán I. stupně však dospěl k závěru, že shora uvedení zaměstnanci včetně vedoucího skupiny vykonávali pracovní činnost na dopravní cestě, aniž složili odbornou zkoušku označenou „K - 00“ stanovenou v čl. 131 předpisu ČD Ok 2/2, a uložil žalobci pokutu.
Proti tomuto rozhodnutí podal původní žalobce odvolání, ve kterém sice připustil, že odklízení sněhu z výhybek a kolejí je činností, bez které se provozování dráhy v zimním období neobejde, jedná se však o činnost, která nepředstavuje provozování dráhy, protože není zákonem vymezenou odbornou činností a nelze ji posuzovat jako práci na údržbě zařízení v kolejišti. Proto vnitřní předpis ČD Ok 2/2 pro výkon této práce nestanoví žádné odborné předpoklady, z čehož plyne, že ji může vykonávat zaměstnanec, který je touto prací pověřen a který splňuje podmínky zdravotní způsobilosti a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovené právními předpisy. Uvedení zaměstnanci splňovali podmínky stanovené předpisy o bezpečnosti práce, což jsou jediné podmínky, které kromě podmínky zdravotní způsobilosti měly být splněny. Žalovaný však dospěl k závěru, že činnost, kterou uvedení zaměstnanci původního žalobce vykonávali, je jednou ze základních činností vykonávaných traťovými dělníky na železničním svršku a jejím cílem je zajištění provozuschopnosti dráhy. Toho je dosaženo dodržením
Nahrávám...
Nahrávám...