dnes je 17.7.2024

Input:

51/2003 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny"), ve znění účinném k 1.1.2018

51/2003 F.z., České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro pojišťovny"), ve znění účinném k 1.1.2018
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
64/2004 F.z.
(k 1.1.2005)
text nahrazen v plném rozsahu
22/2009 F.z.
(k 1.1.2010)
mění ČÚS č. 210
43/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 202
44/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 203
45/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 205
46/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 207
47/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 208
48/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 209
49/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 210
50/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 213
51/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 214
52/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 215
53/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 216
54/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 217
55/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 218
56/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 219
57/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 220
58/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 221
59/2014 F.z.
(k 1.1.2014)
mění ČÚS č. 223
13/2015 F.z.
(k 1.1.2016)
mění ČÚS č. 202, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217, 218 a 223
24/2017 F.z.
(k 1.1.2018)
mění ČÚS č. 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 218, 219 a 222
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „České účetní standardy pro pojišťovny”)
 
1.
Cíl
Cílem těchto Českých účetních standardů (dále jen „standardy”) je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů, stanovení postupů účtování a popis účetních metod včetně konsolidace účetní závěrky za účelem do Cílení souladu při jejich používání pojišťovnami.
 
2.
Obsah
 
Číslo
Název
201
Účty a zásady účtování na účtech
202
Otevírání a uzavírání účetních knih, závěrkové a podrozvahové účty, vnitropodnikové účetnictví pojišťoven
203
Pohledávky z operací přímého pojištění a z operací zajištění
204
Předepsané hrubé pojistné
205
Závazky z operací přímého pojištění a z operací zajištění (včetně položky F. pasiv rozvahy)
206
Náklady na pojistná plnění
207
Technické rezervy v neživotním pojištění a v životním pojištění
208
Vlastní kapitál
209
Cizí kapitál a závazky, s výjimkou technických rezerv (viz standard č. 207) a položek E, G.I. a G.II. pasiv rozvahy (viz standard č. 205)
210
Investice
211
Investice životního pojištění (položka D. aktiv rozvahy)
212
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy (včetně položky G.II. aktiv rozvahy, popřípadě položky C.IV aktiv rozvahy)
213
Náklady a výnosy
214
Pojišťování vývozních úvěrových rizik se státní podporou u exportních pojišťoven
215
Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla u České kanceláře pojistitelů (Garanční fond, hraniční pojištění, jiná činnost Kanceláře)
216
Zákonné pojištění (např. § 29 zákona č. 168/1999 Sb., vyhláška č. 125/1993 Sb., popřípadě další případy)
217
Dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý hmotný majetek (s výjimkou nemovitostí - viz standard č. 210)
218
Ostatní aktiva (zásoby aj., hotovost na účtech a v pokladně, dlužníci/pohledávky; s výjimkou standardu č. 203)
219
Inventarizační rozdíly
220
Zúčtování daní a dotací (včetně položek III.9., III. 14. a III.15. výkazu zisku a ztráty) - daň z příjmů, odložená daň, daň z přidané hodnoty aj. nepřímé daně
221
Ostatní zúčtovací vztahy (zaměstnanci, instituce sociálního zabezpečení nebo zdravotního pojištění, popřípadě jiné s výjimkou standardu č. 220)
222
Přechodné účty aktiv a pasiv (s výjimkou odložených pořizovaných nákladů na pojistné smlouvy - viz standard č. 212)
223
Konsolidace účetní závěrky
Český účetní standard č. 201
Účty a zásady účtování na účtech
 
Nahrávám...
Nahrávám...