dnes je 18.7.2024

Input:

53/2001 F.z., Opatření, kterým se upravuje Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

53/2001 F.z., Opatření, kterým se upravuje Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Opatření,
kterým se upravuje Opatření MF, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. J. Eminger, tel. 5704 4007
Č. j. 283/54 991/2001
 
ze dne 14. září 2001
Tímto opatřením se zrušuje příloha č. 6 Opatření MF, kterým se stanoví účetní osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace, č. j. 283/76 104/2000 ze dne 10. 11. 2000 a nahrazuje se novou přílohou č. 6, která stanoví nově účetní výkaz „Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 5 - 02”. Vzor účetního výkazu „Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč OÚPO 5 - 02” je uveden v příloze tohoto opatření.
Čl. II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
 
Ministr financí:
Ing. Jiří Rusnok, v. r.
 
Příloha č. 6
 
Ministerstvo financí
 
 
schváleno č. j. 283/76 104/2000
 
Úč OÚPO 5-02
s účinností pro organizační složky státu, státní fondy,
 
 
územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
Název nadřízeného orgánu
....................................
 
sestavená k .........................200.
(v tis Kč, na dvě desetinná místa)
.....................................
.....................................
 
 
Název a sídlo účetní jednotky
Účetní jednotka doručí přílohu
 
IČO
 
......................................
podle pokynů MF
 
 
 
......................................
1.  Účetní jednotka uvede (v dodatku k této příloze) údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona o účetnictví
2.  Doplňující údaje:
 
Název údaje
č. ř.
Stav
k 1. 1.
Stav k
 
 
1
2
Dotace celkem na dlouhod. majetek ze státního rozpočtu
(z AE k účtu 346)
1
x
 
z toho systémové dotace na dlouhodobý majetek
2
x
 
z toho: na vědu a výzkum
3
x
 
na vzděláváni pracovníků
4
x
 
na informatiku
5
x
 
individuální dotace na jmenovité akce
6
x
 
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek
(z AE k účtu 916)
7
x
 
Přijaté dotace celkem na dlouhod.majetek z rozpočtu ÚSC
(z AE k účtu 348)
8
x
 
Přijaté dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu
(z účtu 691)
9
x
 
z toho: na vědu a výzkum
10
x
 
na vzdělávaní pracovníků
11
x
 
na informatiku
12
x
 
Přijaté dotace na provoz celkem z rozpočtu USC
(z účtu 691)
13
x
 
Nahrávám...
Nahrávám...