dnes je 23.6.2024

Input:

č. 564/2005 Sb. NSS, Veřejné zdravotní pojištění: nepřípustnost započtení pohledávek

č. 564/2005 Sb. NSS
Veřejné zdravotní pojištění: nepřípustnost započtení pohledávek
k § 9 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
k § 17 odst. 1 a § 19 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákonů č. 59/1995 Sb. a č. 29/2000 Sb.
Proti pohledávce zdravotní pojišťovny na pojistném na veřejné zdravotní pojištění a na penále jako pohledávce veřejnoprávní nelze započíst pohledávku z nezaplacené faktury za pojišťovnou, tedy pohledávku soukromoprávního charakteru, neboť § 9 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve spojení s § 17 odst. 1 a § 19 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, takovou možnost úhrady dlužného pojistného a penále nepřipouštějí.
(Podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 14, 3, 2003, čj. 28 Ca 211/2001-46)
Prejudikatura: nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 226/98, nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 229/98 (Sb. ÚS, sv. 12, č. 138, str. 293), Soudní judikatura ve věcech správních č. 253/1998 a č. 420/1999. ' ¦
Věc: Společnost s ručením omezeným K. v H. proti rozhodčímu orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky o pojistné na veřejné zdravotní pojištění.

Žalobce se žalobou domáhal zrušení rozhodnutí rozhodčího orgánu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky ze dne 14. 2. 2001, kterým byla dle § 59 odst. 2 správního řádu zamítnuta jeho odvolání a potvrzeny platební výměry Okresní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Chrudim ze dne 9. 11. 2000. Prvním z nich byla žalobci uložena povinnost zaplatit dlužné pojistné ve výši 364 043,10 Kč; druhým byla žalobci uložena povinnost zaplatit penále ve výši 10 582 Kč.
Žalobce poukázal na to, že pohledávka Okresní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny Chrudim z titulu nezaplaceného pojistného zanikla započtením, a že žalovaný tedy nesprávně rozhodl o jeho povinnosti uhradit dlužné pojistné a penále.
Městský soud v Praze žalobu jako nedůvodnou zamítl.
Z odůvodnění:
Žalobce v žalobě uvedl, že na základě smlouvy o úplatném postoupení pohledávek ze dne 22. 9. 2000 a čestného prohlášení z téhož dne postoupila společnost s ručením omezeným O. žalobci jako postupníkovi své pohledávky za Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky (dále též „VZP ČR“) ve výši 476 707,10 Kč a v souladu s ustanovením § 526 občanského zákoníku oznámila dlužníkovi postoupení své pohledávky žalobci. Žalobce dne 26. 9. 2000 v souladu s ustanovením § 580 a § 581 občanského zákoníku jednostranně započetl své pohledávky na svůj dluh u VZP ČR ve výši 476 707,10 Kč. Postupem Okresní pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky Chrudim a následně rozhodnutím žalovaného se žalobce cítí zkrácen na svých právech. Nesouhlasí s právními závěry žalovaného, dle kterých nemohou být jejich vzájemné pohledávky započteny z toho důvodu, že zákony č. 592/1992 Sb. a č. 48/1997 Sb. jsou speciálními zákony, a jsou tedy nadřazeny zákonům upravujícím občanskoprávní a obchodněprávní vztahy. Žalobce namítl, že v případě
Nahrávám...
Nahrávám...