dnes je 23.6.2024

Input:

59/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., ve znění účinném k 21.9.2009

č. 59/2004 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., ve znění účinném k 21.9.2009
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. ledna 2004,
kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
322/2009 Sb.
(k 21.9.2009)
v čl. II ruší bod 1
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., k provedení § 3 odst. 1 písm. a) a c) tohoto zákona:
Čl. I
Nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za slovo „úvěrů” vkládají slova „a dotací”.
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „(dále jen „peněžní fond”)” nahrazují slovy „(dále jen „úvěrový fond”)”.
3. V § 2 odst. 1 písm. c) a d), § 2 odst. 2 písm. b) a c), nadpisu § 3, § 3 úvodní části ustanovení odstavce 1, § 3 úvodní části ustanovení odstavce 2, § 3 odst. 2 písm. b) a c) a v § 3 odst. 3 a 4 se slovo „peněžního” nahrazuje slovem „úvěrového”.
4. Za § 4 se vkládají nové § 4a až 4d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 1a) až 1g) znějí:
㤠4a
Podmínky poskytnutí a použití dotace
(1)  Dotaci z Fondu lze poskytnout obci, jestliže obec
a)  podala podle podmínek „Programu poskytování dotací do povodňových fondů obcí na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002” (dále jen „program”) písemnou žádost o dotaci, která podle zjištění Ministerstva pro místní rozvoj splňuje podmínky tohoto programu, avšak dotace nebyla vyplacena,
b)  se nachází v území, pro něž byl vyhlášen krizový stav,1aa na jejím území byly poškozeny domy v důsledku povodní v roce 2002,
c)  má zřízen peněžní fond,1jehož prostředky jsou vedeny na zvláštním účtu v bance a jsou určeny pouze na úhradu části nákladů spojených s opravami staveb pro bydlení1b(dále jen „stavba”), nebo bytů ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu1c(dále jen „byt ve vlastnictví”) nebo společných částí domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu1c(dále jen „společné části domu”), poškozených povodněmi v roce 2002, a to formou příspěvků jejich vlastníkům (dále jen „povodňový fond”),
d)  stanoví pravidla pro poskytování příspěvků vlastníkům staveb, bytů ve vlastnictví a společných částí domů poškozených povodněmi v roce 2002 (dále jen „příspěvek”) obsahující alespoň podmínky uvedené v § 4b a postup, kterým bude provedeno poměrné snížení prostředků poskytnutých jednotlivým vlastníkům v případě, že obec dostane menší než požadovaný objem dotace,
e)  nemá žádné splatné závazky ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, zdravotní pojišťovně nebo k České správě sociálního
Nahrávám...
Nahrávám...