dnes je 23.6.2024

Input:

č. 60/2004 Sb. NSS, Správní řízení: jednání za společnost v likvidaci; doručování

č. 60/2004 Sb. NSS
Správní řízení: jednání za společnost v likvidaci; doručování
k § 68 odst. 5 a § 72 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.
k § 91 a § 91a zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.
k § 24 a § 25 odst. 1 správního řádu
I. Vstoupí-li společnost do likvidace, nezaniká funkce statutárních orgánů. Na likvidátora však přechází v mezích § 72 obchodního zákoníku jejich působnost jednat jménem společnosti, tj. vykonávat úkony směřující k likvidaci. Pouze pokud likvidátor svoji funkci nevykonává, dochází k „oživení“ působnosti statutárních orgánů (§ 68 odst. 5 obch. zák.), nicméně jen v rozsahu omezeném na účel likvidace.
II. Vykonává-li likvidátor svoji funkci, toliko on je oprávněn převzít rozhodnutí o pozastavení obchodování s registrovanými cennými papíry (§91 odst. 1 zákona ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech). Takové doručení likvidátorovi je v souladu s § 25 odst. 1 správního řádu.
(Podle usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2003, čj. 5 A 122/2002-41)
Věc: Akciová společnost H. v P. proti Komisi pro cenné papíry o zákaz převodu registrovaných akcií.

Komise pro cenné papíry rozhodnutím ze 7. 8. 2001 zakázala žalobkyni podle § 91a odst. 1 zákona o cenných papírech veškeré převody registrovaných akcií v celkovém objemu 16 466 840 000 Kč na dobu šesti měsíců s účinností od 9. 8. 2001. Důvodem k vyslovení zákazu byla hrozba velkých hospodářských ztrát, které mohly vzniknout akcionářům žalobce, případně dalším investorům, na kapitálovém trhu v případě přijetí investičních rozhodnutí na základě nejasných či neúplných informací o hospodářské a ekonomické situaci žalobce. Stále trvá stav spočívající v tom, že ačkoli byl 15. 12. 2000 do obchodního rejstříku zapsán jako likvidátor Zdeněk Č., čímž na něj přešla v souladu s § 70 odst. 2 obch. zák., ve znění účinném k 31. 12. 2000, působnost statutárního orgánu jednat jménem společnosti, členové statutárních orgánů žalobkyně mu odpírají přístup k účetním dokladům potřebným pro činnost likvidátora a k řádnému průběhu likvidace, a to i přes předběžné opatření vydané Krajským obchodním soudem v Praze. Proto jsou splněny podmínky ustanovení § 91 odst. 2 zákona o cenných papírech, a je tedy odůvodněn závěr o nutnosti opětovně vyslovit zákaz veškerých převodů akcií žalobce.
Žalobkyně se u Vrchního soudu v Praze domáhala zrušení tohoto rozhodnutí. Namítla, že jí žalovaná napadené rozhodnutí nedoručila. Uvedla, že ve vztahu k emisi cenných papírů není orgánem žalobkyně likvidátor, ale představenstvo, protože na likvidátora přechází pouze působnost taxativně uvedená v § 72, resp. § 220 odst. 4 obch. zák. Kromě uvedeného vystoupila žalobkyně navíc z likvidace, a zápis v obchodním rejstříku tak již neodpovídá skutečnosti.
Žalovaná proti tomu uvedla, že převzetí rozhodnutí likvidátorem je postačující a zákonu odpovídající. Předmětné rozhodnutí bylo předáno v prostorách žalované přímo likvidátorovi; to, že s ním představenstvo nespolupracuje, nehraje roli. Proti rozhodnutí žalované nebyl podán rozklad, a žaloba proto není přípustná.
Žalobkyně v replice k tomuto vyjádření setrvala na
Nahrávám...
Nahrávám...