dnes je 24.5.2024

Input:

č. 609/2005 Sb. NSS; Kompetenční spory: povinnost k náhradě nákladů spojených s uvedením komunikace do původního stavu

č. 609/2005 Sb. NSS
Kompetenční spory: povinnost k náhradě nákladů spojených s uvedením komunikace do původního stavu
k § 28 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
k § 7 odst. 1 občanského soudního řádu
I. O nárocích správce pozemní komunikace na náhradu nákladů spojených s odstraněním poškození komunikace a s jejím uvedením do původního stavu rozhodoval do 1. 4. 1997 silniční správní orgán podle výslovného ustanovení § 9 odst. 8 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb. Tuto speciální kompetenční úpravu však nepřevzal nový silniční zákon (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), třebaže povinnost škůdce nahradit takovouto škodu správci komunikace upravil věcně shodně (§28 tohoto zákona).
II. Protože pak řízení o povinnosti k náhradě nákladů spojených s uvedením pozemní komunikace do původního stavu je řízením o soukromoprávním nároku, patří za účinnosti nového silničního zákona do působnosti soudu (§ 7 odst. 1 o. s. ř.).
(Podle rozhodnutí zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ze dne 14. 4. 2005, čj. Konf 54/2003-13)
Věc: Spor o pravomoc mezi Městským úřadem v Sokolově a Okresním soudem v Sokolově (za účasti žalobce Správy a údržby silnic, státní příspěvkové organizace, Sokolov, a žalovaného města Kraslice) o náhradu nákladů spojených s uvedením komunikace do původního stavu.

Žalobce podal dne 17. 12. 1996 u Okresního soudu v Sokolově žalobu proti žalovanému městu Kraslice o zaplacení částky 1 150 000 Kč s příslušenstvím. Podle žalobních tvrzení uzavřel žalobce s žalovaným dne 25. 7. 1994 smlouvu o sdružení za účelem zajištění finančního podílu žalovaného na provedení rekonstrukce Wolkerovy ulice v Kraslicích. Podle dodatku ke smlouvě ze dne 21. 4. 1995 se žalovaný zavázal převést na účet žalobce finanční podíl ve výši 1 150 000 Kč k dokončení stavby. Při rekonstrukci došlo k poškození komunikace, k níž má žalobce zřízeno právo hospodaření. Žalovanému vznikla podle § 9 odst. 6 tehdy platného zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „silniční zákon z r. 1961“), povinnost uhradit žalobci jakožto správci komunikace náklady spojené s odstraněním poškození a s uvedením komunikace do původního stavu. Žalovaný však požadovanou částku nezaplatil.
Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 29. 3. 2000 řízení zastavil s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Okresnímu úřadu v Sokolově, jehož pravomoc k rozhodnutí o věci je dána. V odůvodnění uvedl, že se žalobce domáhá nákladů ve smyslu § 9 odst. 6 silničního zákona z r. 1961. Dojde-li ke sporu o náhradu těchto nákladů, rozhodne o něm podle § 9 odst. 8 tohoto zákona příslušný silniční správní orgán. Z toho soud dovodil, že v době zahájení řízení nebyla dána soudní pravomoc k řešení uplatněného nároku. S poukazem na to, že v průběhu řízení byl citovaný zákon zrušen zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „silniční zákon z r. 1997“), rozhodl soud o postoupení věci orgánu, který pravomoc nyní má, tj. Okresnímu úřadu v Sokolově, s odkazem na § 40 odst. 3 tohoto
Nahrávám...
Nahrávám...