dnes je 19.5.2024

Input:

č. 628/2005 Sb. NSS; Celní zákon: sazební zařazení zboží Řízení před soudem: k hodnocení znaleckých posudků

č. 628/2005 Sb. NSS
Celní zákon: sazební zařazení zboží Řízení před soudem: k hodnocení znaleckých posudků
k § 56 - § 58 a § 320 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.
k § 1 a k příloze č. 1 nařízení vlády č. 312/1997 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
k § 31 odst. 4 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákonů č. 85/1994 Sb. a č. 492/2000 Sb. (v textu též „daňový řád“)
k § 125 občanského soudního řádu
k § 64 a § 77 odst. 2 soudního řádu správního
I. Při zařazování zboží do podpoložky kombinované nomenklatury celního sazebníku (§58 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celního zákona) je třeba vycházet prvotně ze znění čísel a poznámek tak, jak to vyplývá ze znění prvního všeobecného pravidla pro interpretaci Harmonizovaného systému; čísly se přitom míní právě ona čtyřmístná čísla, jež tvoří jednu z úrovní členění Harmonizovaného systému. Poznámky ke třídě lze aplikovat až po řádném zařazení výrobku do odpovídajícího čísla, a to postupně, tj. poznámku uvedenou na druhém místě lze aplikovat teprve po vyloučení možnosti aplikace poznámky uvedené na místě prvém.
II. Při posouzení, do kterého čísla celního sazebníku podle práva náleží předmětné zboží, které by při zdůraznění jedné z více funkcí náleželo do více různých čísel, je pro sazební zařazení rozhodující funkce, jež je převažující či prvotní, a to obzvláště tehdy, je-li převažující či prvotní funkce dobře identifikovatelná. Pokud by doplňková funkce určitého přístroje měla mít za následek zařazení tohoto přístroje do jiného čísla, než kam je obvykle zařazován, muselo by takové pravidlo vyplynout výslovně z právní normy.
III. Ke znaleckým posudkům, pokud se zabývají vlastnostmi, funkcí a využitím zboží, tj. otázkami skutkovými, soud ve správním soudnictví přihlédne v souladu se zásadou volného hodnocení důkazů (§77 odst. 2 s. ř. s.).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 2. 2004, čj. 2 As 59/2003-70)
Prejudikatura: ad II. Soudní judikatura ve věcech správních č. 703/2000.
Věc: Společnost s ručením omezeným D. proti Celnímu ředitelství Praha o zařazení zboží do celního sazebníku, o kasační stížnosti žalovaného.

Žalovaný (stěžovatel) dne 7. 3. 2002 rozhodl o odvolání žalobce (původně společnost s ručením omezeným C, jejíž právním nástupcem se stala společnost D.) proti rozhodnutí Celního úřadu Ruzyně - letiště Praha ze dne 20. 8. 2001, kterým byl změněn dodatečný platební výměr ze dne 29. 6. 1999. Stěžovatel rozhodnutí správního úřadu I. instance, kterým byl stanoven rozdíl mezi vyměřenou daňovou povinností a daňovou povinností zjištěnou v přezkumném řízení ve výši 46 604 Kč (clo ve výši 38 200 Kč a DPH ve výši 8404 Kč) vztahující se k rozhodnutí vydanému v celním řízení ze dne 12. 10. 1998, potvrdil a odvolání zamítl.
Toto rozhodnutí žalobce napadl žalobou u Městského soudu v Praze, který napadené rozhodnutí dne 27 5. 2003 zrušil a věc vrátil stěžovateli k dalšímu řízení.
Rozsudek Městského soudu v
Nahrávám...
Nahrávám...