dnes je 18.7.2024

Input:

64/2001 F.z., Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce

64/2001 F.z., Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce
Opatření,
kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, (dále jen „zákon”), stanoví:
Čl. I
 
Referent: Ing. Rokosová, tel. 5704 4208
Čj.: 282/73 390/2001
Ing. Babková, tel. 5704 4354
ze dne 15. listopadu 2001
1. Tímto opatřením se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro:
a)  banky1) ,
b)  Českou národní banku2) ,
c)  spořitelní a úvěrní družstva3) ,
d)  investiční společnosti a investiční fondy4) ,
e)  obchodníky s cennými papíry5) ,
f)  penzijní fondy6) ,
g)  Českou konsolidační agenturou7)

(dále jen „účetní jednotka”).
2. Tímto opatřením se řídí investiční společnost při odděleném účtování o každém podílovém fondu4) .
3. Účtová osnova a postupy účtování podle odstavce 1 tvoří přílohy tohoto opatření.
4. Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl. II
Dnem 31. prosince 2001 pozbývá platnosti účtová osnova a postupy účtování čj. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993 ve znění opatření 282/73 572/1993 ze dne 30. prosince 1993, čj. 282/40 517/1994 ze dne 18. července 1994, č. j. 282/70 876/1994 ze dne 27. července 1995, čj. 282/74 788/1995 ze dne 21. prosince 1995, čj. 282/44 662/1996 ze dne 12. září 1996, čj. 282/17 530/1997 ze dne 14. března 1997, čj. 282/79 783/1997 ze dne 2. prosince 1997, čj. 282/64 554/ 1998 ze dne 20. srpna 1998, čj. 282/60 822/1998 ze dne 26. října 1998, č. j. 282/93 485/1998 ze dne 7. ledna 1999, č. j. 282/4 990/1999 ze dne 2. srpna 1999, čj. 282/83 709/1999 ze dne 22. prosince 1999 a č. j. 282/65 327/2000 ze dne 8. listopadu 2000.
Čl. III
Toto opatření nabývá účinnosti k 1. lednu 2002 a od počátku účetního období začínajícího po 1. lednu 2002 pro účetní jednotky, které uplatňují hospodářský rok.
Ministr financí:
 
v zastoupení I. náměstek
Ing. Eduard Janota, v. r.
 
Příloha č. 1
Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce
Účetní jednotky zřizují v případě potřeby v rámci účtových skupin jednotlivých účtových tříd tyto syntetické účty.
Účtová třída 0 - Zúčtovací vztahy ČNB (jen ČNB)
01 Měnové pohledávky
Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem
Pohledávky za bankami Evropského systému centrálních bank
Pohledávky za ostatními zahraničními subjekty - vklady
Pohledávky za ostatními zahraničními subjekty - úvěry
Poskytnuté úvěry tuzemským bankám
Ostatní pohledávky za tuzemskými bankami
Klasifikované úvěry a ostatní pohledávky
Opravná položka ke klasifikovaným úvěrům a ostatním pohledávkám
02 Měnové závazky
Závazky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu
Závazky vůči bankám Evropského systému centrálních bank
Závazky vůči ostatním zahraničním subjektům - vklady
Závazky vůči ostatním zahraničním subjektům - úvěry
Účty peněžních rezerv
Emitované krátkodobé cenné papíry ČNB
Ostatní závazky vůči tuzemsku
Emitované oběživo
Účtová třída 1- Pokladní, bankovní a mezibankovní účty
11 Pokladní hodnoty
Pokladna
Zlato
Jiné pokladní hodnoty
12 Vklady a úvěry u emisních bank
Běžné účty u emisních
Nahrávám...
Nahrávám...