dnes je 23.6.2024

Input:

č. 646/2005 Sb. NSS, Horní právo: předpoklad povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska

č. 646/2005 Sb. NSS
Horní právo: předpoklad povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska
k § 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě hornické, ve znění zákonů č. 542/1991 Sb. č. 169/1993 Sb. a č. 206/2002 Sb. (v textu též „zákon o hornické činnosti“)
k § 33 zákona č. 44/1988 Sb. horního zákona, ve znění zákona č. 541/1991 Sb.
Předpokladem povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska podle § 10 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě hornické, je vyřešení střetu zájmů podle § 33 zákona č. 44/1988 Sb., horního zákona. Vyřešení střetu zájmů se netýká jen pozemků a nemovitostí, na kterých bude hornická činnost prováděna, ale i těch, které mohou být touto činností ohroženy nebo dotčeny. Vyřešení střetu zájmu má totiž za cíl odstranění právních překážek výkonu hornické činnosti tak, aby mohla být z hlediska právních vztahů prováděna nadále bezrozporně.
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004, čj. 7 A 133/2002-33)
Věc: Společnost s ručením omezeným Š. ve V. proti Českému báňskému úřadu o povolení hornické činnosti.

Žalovaný rozhodnutím ze dne 19. 7. 2002 zamítl odvolání žalobce a potvrdil rozhodnutí Obvodního báňského úřadu Brno ze dne 5. 4. 2002; správní orgán I. stupně tímto rozhodnutím povolil společnosti s ručením omezeným Š. hornickou činnost - plán otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska v dobývacím prostoru V. v k. ú. V, za podmínek v rozhodnutí uvedených (celkem 23). V podmínce č. 2 je stanoveno, že otvírka, příprava a dobývání bude realizována na pozemcích s vyřešenými majetkoprávními vztahy; jejich výčet je v bodě 2 uveden (součástí tohoto výčtu přitom nejsou pozemky p. č. 656/3, p. č. 658/8, p. č. 670/8 v k. ú. V.). Předmětným rozhodnutím byly dále jmenované společnosti povoleny trhací práce velkého rozsahu a trhací práce malého rozsahu jako součást povolené hornické činnosti dle části A) tohoto rozhodnutí při dobývání nerostů v dobývacím prostoru V. V odůvodnění rozhodnutí se mimo jiné uvádí, že žalobce uplatnil námitky k nedořešení majetkových vztahů k pozemkům p. č. 656/3, p. č. 658/8 a p. č. 670/8 v k. ú. V. Přitom pozemek p. č. 656/3 bude sloužit jako příjezdová komunikace a komunikace do etáží, na pozemku p. č. 658/8 byla povolena dle stavebních předpisů čistička odpadních vod a na pozemku p. č. 670/8 jsou umístěny deponie.
Žalovaný v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že pozemky (p. č. 656/3, p. č. 658/8, p. č. 670/8 v k. ú. V.) nebudou prováděním hornické činnosti ani trhacích prací přímo dotčeny. Pokud by se snad oproti předpokladům v povolení důsledky trhacích prací negativně projevily, a to jmenovitě u pozemku p. č. 670/8, je zákonnou povinností společnosti Š. prokázanou škodu nahradit. Rozhodnutí se zmíněných pozemků bezprostředně nedotýká, i když společnost Š. bude předmětnou komunikaci využívat jako doposud.
Žalobce napadl rozhodnutí žalobou u Vrchního soudu v Praze. Namítl, že mezi pozemky v rozhodnutí vyjmenovanými nejsou uvedeny pozemky v jeho vlastnictví (p. č. 656/3, p. č. 658/8 a p. č. 670/8 v k. ú. V.), ačkoli se nacházejí v
Nahrávám...
Nahrávám...