dnes je 23.6.2024

Input:

č. 659/2005 Sb. NSS, Správní řízení: lhůta pro přihlášení se k účastenství

č. 659/2005 Sb. NSS
Správní řízení: lhůta pro přihlášení se k účastenství
k § 70 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Je-li správní řízení, při němž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zahájeno z podnětu účastníka, musí být osmidenní lhůta pro přihlášení se k účastenství počítána od okamžiku, kdy je občanské sdružení o zahájení řízení informováno (§ 70 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).
(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 16. 2. 2005, čj. 3 As 10/2004-72)
Věc: Spolek A. v P. proti Magistrátu hlavního města Prahy o účastenství v řízení o umístění stavby, o kasační stížnosti žalovaného.

Městský úřad Prahy 10 rozhodl, že žalobce není účastníkem řízení o umístění stavby na pozemcích v katastrálním území Strašnice v Praze 10. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání, které žalovaný dne 24. 10.2002 zamítl a rozhodnutí potvrdil. Proti tomu žalobce následně brojil žalobou, ve které zejména připomněl, že mu bylo zahájení příslušného územního řízení oznámeno dne 10.6.2002, kdy mu bylo doručeno oznámení stavebního úřadu. Počátek běhu osmidenní lhůty podle § 70 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), je nutno počítat ode dne, který následuje po dni, v němž byl žalobce o řízení informován. Lhůta tak uplynula dne 18. 6. 2002 a žalobce svoji účast oznámil podáním ze dne 14.6. 2002, tedy včas.
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 19. 12. 2003 zrušil rozhodnutí žalovaného a v odůvodnění mimo jiné uvedl, že lhůtu pro přihlášení účastníka správního řízení je nutné počítat nikoliv ode dne zahájení řízení návrhem strany, ale až ode dne, kdy je občanské sdružení o tomto řízení informováno. Ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. je tak nutno vykládat ve vzájemné souvislosti s odstavcem 2, neboť zákon sám nerozlišuje mezi dvěma způsoby zahájení řízení. Je-li řízení zahájeno na návrh, pak je o jeho zahájení informován vedle toho, kdo návrh podal, pouze správní orgán. Počátek lhůty není možno opírat o skutečnost, která není tomuto účastníku známa. Takový výklad by upíral účastníkovi možnost domáhat se svých zákonem přiznaných práv a ve svém důsledku by byl v rozporu se zákonem.
Žalovaný (stěžovatel) napadl rozsudek soudu kasační stížností, opírající se o důvod uvedený v § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Poukázal na to, že okruh účastníků územních řízení upravuje § 34 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, jako speciální právní předpis ve vztahu ke správnímu řádu. Podle § 70 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. mohou vymezená občanská sdružení požadovat u příslušných orgánů státní správy být předem informována o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Musí se jednat o řízení, která teprve zahájena, budou, nikoliv o řízení již zahájená. V § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. je uvedeno, že občanské sdružení je oprávněno, za podmínek a v případech podle odstavce 2, účastnit se správního řízení, pokud však svoji účast oznámí do osmi dnů od
Nahrávám...
Nahrávám...