dnes je 27.9.2020

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (05/08/2020)

5.8.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy)

 

 

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

 • Zdroje informací: http://www.opzp.cz/vyzvy/
 • Dílčí programy
  • Energetické úspory v budovách ústředních vládních institucí
   • Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na snížení energetické náročnosti a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ústředních vládních institucí. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • základní výše podpory je odstupňována 80 – 95 % ze způsobilých výdajů projektu v závislosti na dosažených úsporách. Bonifikace pro žadatele (5 %) v případě: - realizace projektů metodou EPC nebo Design&Build, - kdy obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření. V případě samostatné instalace zdroje tepla nebo zdroje TV je výše podpory 85 – 100 % ze způsobilých výdajů projektu.
   • Příjemci podpory:
    • Žádost může podat žadatel, který je:
     • státní podnik,
     • organizační složka státu,
     • státní příspěvková organizace,
     • veřejně výzkumná instituce.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 5. 2021
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Životní prostředí, rozvoj měst a venkova

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP), Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

    Programy: Operační program Životní prostředí (OP ŽP), číslo výzvy: 05_20_152, prioritní osa 5.3

  • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
   • Zaměření dotačního titulu: Tato výzva je zaměřena na snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek v uhelných regionech. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • celkové způsobilé výdaje projektu do 50 mil. EUR včetně DPH),
    • minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH),
    • alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč.
   • Příjemci podpory:
    • Způsobilými žadateli jsou:

     • kraje,
     • obce,
     • organizační složky státu,
     • státní podniky,
     • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace,
     • příspěvkové organizace,
     • vysoké školy, školy a školská zařízení,
     • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),
     • církve a náboženské společnosti a jejich svazky,
     • podnikatelské subjekty.

      

   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 1. 2. 2021.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Životní prostředí, Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Karlovarský, Moravskoslezský, Ústecký

    Poskytovatel dotace: EU, Státní fond životního prostředí (SFŽP), Ministerstvo životního prostředí (MŽP)

    Programy: Operační program Životní prostředí (OP ŽP), číslo výzvy: 05_20_154, prioritní osa 2.4

  • Ochrana a péče o přírodu a krajinu – zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je zajištění potřebné péče o předměty ochrany na národně významných chráněných územích, jež jsou stanoveny schválenými plány péče, v územích Natura 2000 jsou to souhrny doporučených opatření. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • Celková alokace: 100 000 000,- Kč.
    • minimální výše způsobilých realizačních výdajů činí 100 tis. Kč (bez DPH),
    • alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč.
   • Příjemci podpory:

    Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

    • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
    • Správa jeskyní ČR,
    • Správy národních parků.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 11. 1. 2021.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Životní prostředí, Rozvoj měst a venkova