dnes je 5.6.2020

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (06/04/2020)

6.4.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Podnikání a zaměstnanost v průmyslu a službách (OPPIK)

 • Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/
 • Dílčí programy
  • Technologie COVID 19
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na výrovu zdravotnických prostředků. Předmětem dotace je pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření. 

    Míra podpory

    • výše dotace se pohybuje v rozmezí 250 tis. - 20 milionů Kč na jeden projekt.
   • Příjemci podpory: Malé a střední podniky, které 1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků; 2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty; nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku.
   • Termín: Žádosti o podporu budou otevřeny od 14. 4.2020. Výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zdravotnictví

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: MPO, Agentura API

    Programy: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), program Technologie COVID 19

Programy Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO)

 • Zdroje informací: mpo.cz
 • Dílčí programy
  • Program Czech Rise Up
   • Zaměření dotačního titulu: Program má za cíl podpořit rychlé zavedení nových řešení, která mohou pomoct s bojem proti koronaviru, zmírnit dopady dalšího šíření a následky této krize řešit. Program podpoří projekty firem, včetně start-upů, případně i dalších institucí, prostřednictvím financování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. Příkladem může být nový plicní ventilátor či aplikace usnadňující logistiku. 

    Míra podpory:

    • výše dotace se pohybuje ve výši až 5 mil. Kč na jeden projekt,
    • dotace je poskytována formou de minimis, tedy maximální výše podpory je částka v Kč odpovídající 200.000 EUR. Míra podpory, tedy výše účasti státních prostředků na způsobilých výdajích projektu, je maximálně v rozmezí 50 % až 90 % podle aktivity.
   • Příjemci podpory: malé, střední a velké podniky, startupy
   • Termín: Žádosti o podporu budou otevřeny od 2. 4.2020.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Zdravotnictví

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: MPO

    Programy: Program Czech Rise Up

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/
 • Dílčí programy
  • Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců (POVEZ) II – III. výzva
   • Zaměření dotačního titulu: Jedná se o program, který běží již od roku 2017. Nyní nabývá na větším významu, jelikož umožňuje získat finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci zaměstnanců. Současně jsou podnikům hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich školení 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • Příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory: v režimu podpory „de minimis“ nebo na základě „blokové výjimky“.
    • V případě příspěvku na externě dodávanou vzdělávací aktivitu v rámci projektu POVEZ II bude do režimu de minimis započteno pouze 85 % skutečně vynaložených celkových nákladů z důvodu 15% spoluúčasti ze strany zaměstnavatele.
    • Příspěvek v tzv. blokové výjimce může činit maximálně 70 % způsobilých výdajů.
    • Žadatel může čerpat maximální částku 500 000 Kč za měsíc.
    • Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu 6 mil. Kč za kalendářní rok.
   • Příjemci podpory: zaměstnavatelé – podnikatelské subjekty, OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců, Nestátní neziskové organizace.
   • Termín: Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II je otevřen do vyčerpání alokace.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Vzdělávání, zaměstnanost

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Evropský sociální fond, Úřad práce ČR, (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), POVEZ II- III. výzva

  • Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC), 109. výzva
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Výzva má rovněž za cíl profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • Celková alokace na tuto výzvu je 285 000 000,- Kč
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK,
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK
   • Příjemci podpory: Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
    • Obce,
    • Kraje, Asociace a sdružení obcí a krajů,
    • Dobrovolné svazky obcí.
   • Termín: Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 6. 2020 12:00.
   • Katalogové informace: 

    Oblast: Rozvoj měst a venkova

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, Evropský sociální fond, (MPSV)

    Programy: Operační program Zaměstnanost (OPZ), výzva č. 109

  • Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha, výzva č. 120
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže. Výzva má rovněž za cíl profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona. 

    Finanční alokace výzvy (podpora)

    • Celková alokace na tuto výzvu je 15 000 000,- Kč
    • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK,
    • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: