dnes je 21.11.2019
Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (19/06/2019)

19.6.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní dotace)

 

Operační program Zaměstnanost

 • Zdroje informací: https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz
 • Dílčí programy:
  • Podpora vzniku a provozu dětských skupin pro podniky i veřejnost - dotace mimo Prahu
   • Zaměření dotačního titulu: Výzva podporuje: a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu, b) vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu. Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Podporovány budou dětské skupiny v následujících režimech: A. Dětská skupina pro veřejnost: Provozovatel dětské skupiny není povinen být zaměstnavatelem rodiče nebo jiné osoby, pečující o dítě. Případné změny adresy místa realizace budou projektům v dílčí alokaci A povolovány pouze v katastrálním území partnerské obce, která byla uvedena v žádosti o podporu. Změna partnerské obce nebude umožněna. B. Podniková dětská skupina Podniková dětská skupina, zřízená a provozovaná zaměstnavatelem pro své zaměstnance, a příp. zaměstnance partnera Pro režimy A i B: Žadatel uvede v žádosti o podporu informaci o plánované délce budování a o počtu fází provozu za předpokladu dodržení maximální způsobilé délky realizace, na kterou lze projekt naplánovat. Délka fáze budování je maximálně 12 měsíců a délka jedné fáze provozu je vždy 6 měsíců. Žadatel je oprávněn se v rámci jedné žádosti ucházet o podporu pouze jedné dětské skupiny. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 547 500 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 9 112 536 Kč.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partneři.
   • Termín: Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 15. 8. 2019, 16:00 hodin.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Sociální politika

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace:  EU, MPSV

    Programy: OP Zaměstnanost

  • Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí a podpora tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (SPRSS) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a částí VII. vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. V této výzvě nelze žádat na pokračující projekty, které již byly podpořeny v rámci výzvy č. 03_16_063 „Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni“, Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu:3 000 000 Kč.
   • Příjemci podpory: Obce; dobrovolné svazky obcí; nestátní neziskové organizace (NNO) působící v sociální oblasti. Možnými žadateli pro tuto výzvu jsou i místní akční skupiny (MAS). V případě, že je žadatelem MAS, musí být partnerem projektu příslušná/příslušné obec/obce s rozšířenou působností (ORP) podle územní působnosti MAS. V případě, že je žadatelem NNO a vytváří SPRSS a/nebo AP obce, musí být tato obec, případně obec s rozšířenou působností (ORP), partnerem projektu.
   • Termín: Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31.7. 2019 12:00 hodin.
   • Katalogové informace:

    Oblast: Sociální politika

    Kraj: Jihočeský, Jihomoravský, Karlovarský, Královehradecký, Liberecký, Moravskoslezský, Olomoucký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský, Ústecký, Vysočina, Zlínský

    Poskytovatel dotace: EU, MPSV

    Programy: OP Zaměstnanost

  • Podpora procesů ve službách a podpora