dnes je 19.9.2021

Input:

Daňové přiznání vlastníků - fyzických osob

15.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2
Daňové přiznání vlastníků - fyzických osob

Ing. Zdeněk Morávek

V praxi se velmi často stává, že společenství vlastníků jednotek převádí na vlastníky příjmy, které sice dosáhlo SVJ, ale právně tyto příjmy patří jednotlivým vlastníkům. Ti potom stojí před rozhodnutím, jak tyto příjmy daňově vypořádat a zda mají povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů či jiné povinnosti vůči správci daně. V následujícím textu bychom chtěli tuto problematiku blíže objasnit. Zaměříme se na vlastníky fyzické osoby.

Začněme jednoduchým ilustrativním příkladem. SVJ dosáhlo příjmů z pronájmu společných prostor v určitě výši a tento příjem je následně vlastníkům rozdělován podle výše jejich podílů a následně je jim vyplacen. Každému vlastníkovi SVJ vystaví potvrzení o výši tohoto příjmu. Je tak otázkou, jak mají vlastníci s tímto příjem naložit, zda jej zdanit či nikoli, zda mají podat daňové přiznání atd.

Nejdříve je nutné zdůraznit, že pro správné řešení je rozhodující, o jakého vlastníka se jedná z pohledu jeho ostatních příjmů a jaká je výše tohoto příjmu. Bližší úprava je obsažena zejména v § 38g zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), který vymezuje podmínky, za jakých má poplatník daně z příjmů fyzických osob povinnost podat daňové přiznání.

Základním ustanovením je § 38g odst. 1 ZDP, který vymezuje, že daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Rozhodující hranicí je tedy částka příjmů 15 000 Kč ročně, ovšem musí se jednat o zdanitelné příjmy, tedy nezapočítávají se příjmy, které nejsou předmětem daně, které jsou od daně osvobozené, a příjmy, které jsou zdaněny srážkovou daní. V praxi se tak může jednat zejména o důchodce, studenty, nezaměstnané osoby, osoby na mateřské a rodičovské atd. Pokud zdanitelné příjmy těchto osob nepřesáhnou částku 15 000 Kč za rok, potom nevzniká povinnost podat daňové přiznání a tyto příjmy tak zůstávají fakticky nezdaněny.

Vlastník jednotky je starobní důchodce, který pobírá starobní důchod ve výši 18 000 Kč měsíčně. Jiné příjmy nemá. SVJ na základě dosažených příjmů z pronájmu společných prostor tomuto vlastníku vyplatilo částku 2 800 Kč.

Starobní důchod představuje příjem, který je za podmínek § 4 odst. 1 písm. h) ZDP osvobozen od daně, a to do výše 36násobku minimální mzdy. Starobní důchod je tedy příjmem osvobozeným od daně a zdanitelné příjmy tohoto poplatníka činí pouze 2 800 Kč. Protože není překročena částka 15 000 Kč, tento vlastník nemá povinnost podávat daňové přiznání a příjem z pronájmu společných prostor tak zdaňovat nebude.

Vlastníkem jednotky je žena na rodičovské dovolené, kromě rodičovského příspěvku má dále příjem z pronájmu garáže ve výši 12 000 Kč ročně. SVJ na základě dosažených příjmů z pronájmu společných prostor tomuto vlastníku vyplatilo částku 4 000 Kč.

Rodičovský příspěvek je příjem osvobozený od daně podle § 4 odst. 1 písm. i) ZDP, příjem z pronájmu garáže je však zdanitelný příjem, stejně jako příjem od SVJ, a jelikož v součtu byla překročena hranice 15 000 Kč, vlastník je povinen podat daňové přiznání a tyto příjmy v něm vykázat. Lze předpokládat, že daň bude vzhledem k základní slevě na dani nulová, nicméně povinnost podat daňové přiznání vznikla a její nesplnění také může vést k uložení sankce.

Další významná úprava se týká zaměstnanců. Pokud se jedná o zaměstnance, který má příjmy ze závislé činnosti podle § 6 ZDP pouze od jednoho anebo postupně od více plátců (zaměstnavatelů) daně včetně doplatků mezd od těchto plátců, a žádné další příjmy nemá, nemá povinnost daňové přiznání podat. Další podmínkou, která musí být splněna, ovšem je, že tento poplatník podepsal u všech svých plátců (zaměstnavatelů) prohlášení k dani.

Pokud se však jedná o případ, kdy zaměstnavatel pobírá příjmy od více zaměstnavatelů současně nebo sice postupně, ale bez podepsaného prohlášení k dani, potom má povinnost daňové přiznání podat a v tomto daňovém přiznání uvede i příjmy plynoucí od SVJ.

Vlastník jednotky pobírá mzdu od svého zaměstnavatele, u kterého má podepsané prohlášení k dani. Kromě toho měl ještě v měsících červenec a srpen podepsanou dohodu o provedení práce, kdy v každém z těchto měsíců pobíral více než 10 000 Kč. SVJ na základě dosažených příjmů z pronájmu

Nahrávám...
Nahrávám...