Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňový režim pojištění odpovědnosti členů orgánů SVJ

13.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.8
Daňový režim pojištění odpovědnosti členů orgánů SVJ

Ing. Zdeněk Morávek

V praxi se stále častěji objevují případy, kdy společenství vlastníků jednotek má uzavřenu smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ. V souvislosti s těmito pojistnými produkty potom vznikají problémy, jaký uplatnit daňový režim, zejména na straně členů orgánu SVJ. Této problematice bude věnován následující příspěvek.

Odpovědnost za škodu způsobenou právnické osobě při výkonu funkce členů statutárních či jiných orgánů vyplývá v případě členů orgánů SVJ ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je uzavřena pojistná smlouva na pojištění odpovědnosti za tuto škodu, potom na straně společenství vlastníků z daňového hlediska platí ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”), podle kterého za daňově uznatelné výdaje nelze uznat pojistné hrazené za člena statutárního orgánu a dalšího orgánu právnické osoby a za jednatele společnosti s ručením omezeným z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce. Jestliže tedy společenství vlastníků hradí toto pojistné za členy svého statutárního či jiného orgánu, v případě SVJ zejména za členy výboru, potom se na straně SVJ jedná o nedaňový náklad.

Složitější situace nepochybně nastává při posouzení dopadu na straně členů výboru jako poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Odměny členů výboru SVJ, případně dalších orgánů společenství vlastníků, představují v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) ZDP příjmy ze závislé činnosti. Jestliže tedy SVJ sjedná jako pojistník pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou SVJ členem výboru (případně jiného orgánu) při výkonu funkce, přičemž pojištěnými osobami jsou členové výboru (či jiného orgánu) SVJ, pak není pochyb, že u člena orgánu představuje zaplacené pojistné zdanitelný příjem.

Podle výkladu MF ČR se za příjem ze závislé činnosti v tomto případě považuje nabytí práva na krytí pojistného rizika, jedná se o nepeněžní příjem, jehož výše je známa a odpovídá pojistnému placenému na toto pojištění. Dojde-li pak k pojistné události, vyplatí pojišťovna z tohoto pojištění pojistné plnění oprávněné osobě v průběhu trvání pojištění. To znamená, že zaplacené pojistné se průběžně spotřebovává a členu výboru SVJ jako pojištěnému plyne užitek z tohoto pojištění již od