dnes je 24.1.2021

Input:

Darování podílu

3.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.6.2
Darování podílu

JUDr. Dita Komárková

Smlouva o převodu podílu není upravena jako zvláštní smluvní typ, proto se použijí na převody podílů ve společnosti s ručením omezeným právní ustanovení kupní smlouvy zakotvená v NOZ, jedná-li se o úplatný převod, nebo právní ustanovení darovací smlouvy, jedná-li se o bezúplatný převod.

Úplatným převodem jsme se podrobně zabývali v této kapitole a vzhledem k tomu, že pro bezúplatný převod podílu platí v zásadě totéž, co pro úplatný převod (s výjimkou ujednání o ceně), odkazujeme v podrobnostech na uvedenou kapitolu. Níže si uvedeme pouze základní odlišnosti platné pro bezúplatný převod podílu.

Dohodly-li se smluvní strany na bezúplatném převodu vlastnického práva k podílu, řídí se jejich právní vztah podpůrně ustanoveními o darování zakotvenými v ustanovení § 2055 a násl. NOZ. Jelikož právní úprava darování je v zásadě dispozitivní, tzn., že strany se od těchto ustanovení mohou odchýlit, uplatní se pouze tehdy, nedohodly-li si strany něco jiného.1

Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá (§ 2055 odst. 1 NOZ).

NOZ nestanoví povinné náležitosti darovací smlouvy. Nicméně, aby se jednalo o darování a postupovalo se podle ustanovení o darování, musí jít o takové právní jednání, kde se strany smluvně zavazují k bezúplatnému převodu vlastnického práva k věci.

Vedle projevu vůle převést podíl na obdarovaného bezúplatně, musí darovací smlouva obsahovat identifikaci smluvních stran a podílu, jež je předmětem

Nahrávám...
Nahrávám...