dnes je 22.11.2019
Input:

Dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších činností dle GDPR

15.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.3
Dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších činností dle GDPR

Mgr. Adriana Kvítková, Mgr. Alexandra Javoreková

Tento dodatek ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších činností byl vyhotoven při znalosti výkladových stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů a komentářové literatury týkající se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení”), dostupných ke dni 1. 4. 2018.

V této souvislosti upozorňujeme, že příslušné náležitosti dodatku se můžou dále měnit v souvislosti se zaváděním GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů do praxe.

Dále upozorňujeme, že předložený dodatek je vzorovým dokumentem, který musí být přizpůsoben konkrétnímu společenství vlastníků a prováděnému zpracování osobních údajů, vzorový dodatek jako takový nemůže bez dalších úprav obstát. Úpravu vzájemných vztahů mezi správcem osobních údajů a zpracovatelem osobních údajů proto doporučujeme s ohledem na komplexnost celé problematiky zachytit v rámci samostatné smlouvy, která bude zohledňovat specifika zpracování osobních údajů u jednotlivého společenství vlastníků.

Vzor si můžete stáhnout zde.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

O OBSTARÁNÍ SPRÁVY NEMOVITOSTÍ A VÝKONU DALŠÍCH ČINNOSTÍ

Smluvní strany:

1. Společenství vlastníků …………………..

IČ: …………………..

se sídlem:…………………..

zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeném ………………….. soudem v ………………….., oddíl ………………….., vložka ………………….., zastoupené panem/paní ………………….., předsedou výboru, a panem/paní ………………….., členem výboru

jako objednatel na straně jedné (pro účely tohoto dodatku označován dále jen jako „Správce”)

a

2. …………………..

IČ: …………………..

se sídlem …………………..

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………………….. soudem v ………………….., oddíl ………………….., vložka ………………….., zastoupená panem/paní ………………….., ………………….. (funkce)

jako správce na straně druhé (pro účely tohoto dodatku označován dále jen jako „Zpracovatel”)

(Správce a Zpracovatel v textu tohoto dodatku společně též jako „Smluvní strany” a samostatně též jako „Smluvní strana”)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších činností ze dne ………………….. (dále jen „Dodatek”):

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

  • - Smluvní strany spolu dne ………………….. uzavřely smlouvu o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších činností (dále jen „Smlouva”), na základě níž Zpracovatel vykonává pro Správce činnosti spojené se správou nemovitostí definované ve Smlouvě,
  • - plnění předmětu Smlouvy zahrnuje činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce,
  • - Správce je povinen dle obecně závazných právních předpisů se Zpracovatelem uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů v písemné formě, příp. upravit stávající Smlouvu,
  • - Smluvní strany považují za nezbytné upravit pravidla a podmínky nakládání s osobními údaji subjektů údajů a vzájemná práva a povinnosti tak, aby byla zajištěna maximální ochrana těchto údajů,

a s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení”),

se Správce a Zpracovatel dohodli na tomto Dodatku.

Článek I.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna části Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami.

Článek II.

Změna Smlouvy

  1. Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy, a to tak, že Článek ………………….. odst. ………………….. Smlouvy nově zní1:

__. Zpracovatel pro Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění povinností v souvislosti se zajišťováním správy domu a pozemku. Zpracovatel se při zpracování osobních údajů subjektů údajů definovaných v odst. ………………….. tohoto Článku Smlouvy řídí obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou a zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládají právní předpisy, které se na Správce vztahují; v takovém případě Zpracovatel Správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

__. Subjektem údajů se pro účely této Smlouvy a v souladu s nařízením rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Ve vztahu k Správci a Zpracovateli jsou subjektem údajů nejčastěji tyto kategorie subjektů údajů: vlastníci jednotek v domě spravovaném Zpracovatelem pro Správce, členové jejich domácností, nájemci a podnájemci v jednotlivých jednotkách, členové jejich domácností, příp. další osoby, jejichž osobní údaje Zpracovatel za účelem zajištění správy domu a pozemku pro Správce zpracovává.

__. Předmětem zpracování se pro účely této Smlouvy rozumí osobní údaje subjektů údajů specifikované v odst. ………………….. tohoto Článku Smlouvy. Dobou trvání zpracování předmětných osobních údajů se pro účely této Smlouvy rozumí doba trvání této Smlouvy.

__. Zpracovatel pro Správce zpracovává zejména tyto osobní údaje (typ osobních údajů): jména a příjmení, (rodné číslo2), datum narození, adresu trvalého či jiného bydliště, (jde-li o fyzickou osobu provozující v domě/na pozemku podnikatelskou činnost, též její obchodní firmu, sídlo/místo podnikání, identifikační číslo), údaje umožňující kontakt se subjektem údajů, a to zejména korespondenční adresu, číslo telefonu, e-mailovou adresu, příp. další údaje, které jsou nezbytné pro účel zajišťování správy domu a pozemku.

__. Zpracovatel prohlašuje, že nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Správce. V případě obecného písemného povolení Zpracovatel Správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.

__. Pokud Zpracovatel zapojí dalšího