dnes je 22.2.2024

Input:

Inventarizace majetku v podmínkách společenství vlastníků jednotek

12.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.3
Inventarizace majetku v podmínkách společenství vlastníků jednotek

Ing. Božena Künzelová

Tématem článku je inventarizace majetku ve společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství vlastníků"), proto je vhodné se nejprve seznámit s tím, jaký majetek může společenství vlastníků eventuálně vlastnit.

1 MAJETEK SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Tématem článku je inventarizace majetku ve společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství vlastníků"), proto je vhodné se nejprve seznámit s tím, jaký majetek může společenství vlastníků eventuálně vlastnit.

Účelem právnické osoby společenství vlastníků je v souladu s ustanovením § 1194 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), zajišťování správy domu a pozemku. V rámci naplňování tohoto účelu je oprávněno nabývat práva a zavazovat se k povinnostem a může nabývat také majetek, s nímž může nakládat pouze pro účely správy domu a pozemku (viz ustanovení § 1195 odst. 1 NOZ). Bližší podrobnosti o činnostech vztahujících se ke správě domu a pozemku upravuje nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím (dále jen "nařízení vlády 366").

Ve vztahu k závazkům spojeným se správou domu a pozemku je vhodné zmínit, že k právnímu jednání, kterým by společenství vlastníků zajistilo dluh jiné osoby, se nepřihlíží, a to podle ustanovení § 1195 odst. 3 NOZ. Výjimkou z tohoto pravidla je možnost převzetí dluhu společenstvím vlastníků z úvěru poskytnutého právnické osobě – původnímu vlastníku příslušného domu na opravu, údržbu nebo stavební úpravu domu, popřípadě možnost přistoupit k němu nebo jej zajistit. Podmínkou ovšem je, že s tím souhlasí všichni členové společenství vlastníků a zároveň uvedený souhlas musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem (viz ustanovení § 1195 odst. 4 NOZ).

2 OBECNĚ K INVENTARIZACÍM

Povinnost provádět inventarizace účetním jednotkám, kterými jsou i společenství vlastníků, stanoví zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZÚČ"), a to v ustanovení § 6 odst. 3. Na základě tohoto ustanovení jsou účetní jednotky povinny inventarizovat veškerý majetek a závazky. Oblast inventarizace blíže řeší ustanovení § 29 a § 30 ZÚČ.

Ve shodě s ustanovením § 8 ZÚČ jsou účetní jednotky povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů. Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jsou-li všechny účetní záznamy tohoto účetnictví průkazné a účetní jednotka provedla inventarizaci. Pokud by tedy účetní jednotka inventarizaci v souladu se zákonem o účetnictví neprovedla, pak by její účetnictví nebylo průkazné. Zákon o účetnictví stanoví účetní jednotce povinnost provést opatření k obnovení průkaznosti účetnictví (viz ustanovení § 35 odst. 6 ZÚČ).

Podle ustanovení § 29 odst. 3 ZÚČ jsou účetní jednotky povinny prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu pěti let po jejím provedení. Na účetní jednotku se dále vztahuje povinnost úschovy účetních záznamů. Ve shodě s ustanovením § 31 odst. 2 písm. b) ZÚČ se inventurní soupisy uschovávají po dobu pěti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Jestliže se účetní jednotka, která není podnikatelem, tedy také společenství vlastníků dopustí přestupku tím, že v rozporu s ustanovením § 31 ZÚČ neuschová účetní záznamy po dobu stanovenou zákonem, může jí být uložena pokuta za tento přestupek až do výše 3 % hodnoty aktiv celkem. Přestupky podle zákona projednává finanční úřad, ledaže zvláštní právní předpis stanoví jinak (viz ustanovení § 37ab ZÚČ).

3 INVENTARIZACE JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK MAJETKU A ZÁVAZKŮ VE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Inventarizací se zjišťuje skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje se, zda skutečný stav zjištěný inventarizací odpovídá stavu majetku a závazků vykázaných v účetnictví. Inventarizace představuje souhrn činností, jejichž výsledkem by mělo být zabezpečení věcné správnosti a úplnosti účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě byla v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 ZÚČ, tj. byla srozumitelná a podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. U majetku, u nichž lze vizuálně zjistit jejich existenci, se provádí fyzická inventura; u majetku a závazků, u kterého nelze vizuálně zjistit jeho existenci, se provádí dokladová inventura.

Skutečné stavy majetku zjištěné při inventarizaci se zaznamenávají v inventurních soupisech, jejichž povinné náležitosti uvádí ustanovení § 30 odst. 7 ZÚČ.

Případné inventarizační rozdíly, což jsou rozdíly mezi skutečným stavem a stavem vykázaným v účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem, účetní jednotky zaúčtují do účetního období, za které se inventarizací ověřuje stav majetku a závazků, a to ve shodě s ustanovením § 30 odst. 10 ZÚČ. Postupy účtování inventarizačních rozdílů podrobněji stanoví Český účetní standard pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, č. 403 Inventarizační rozdíly.

V podmínkách společenství vlastníků v praxi připadá v úvahu zejména provádění tzv. periodické inventarizace, tedy inventarizace, která se provádí k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka jako řádná (viz ustanovení § 30 odst. 1 ZÚČ). Řádnou účetní závěrku sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účetního období – tzv. rozvahový den.

V podmínkách společenství vlastníků v praxi případně připadají v úvahu zejména inventarizace následujících položek majetku a závazků.

3.1 Inventarizace dlouhodobého majetku – účtová třída 0

V úvahu připadá inventarizace majetku pořízeného pouze pro účely správy domu a pozemku:

  1. dlouhodobého nehmotného majetku – jako příklad lze uvést software,
  2. dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného – může se jednat o stavby (například jednotka – kancelář, archiv, sklad), případně samostatné movité věci a soubory movitých věcí (například počítač),
  3. dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný – příkladmo pozemek funkčně související s provozem a správou domu a s užíváním jednotek (například dvory či předzahrádky).

Podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 504") položka rozvahy:

  1. "Stavby" obsahuje bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti také stavby a byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky a jejich technické zhodnocení,
  2. "Hmotné movité věci a jejich soubory" obsahuje také hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou při splnění povinností stanovených zákonem o účetnictví, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok, které účetní jednotka nevykazuje v položce "Hmotné movité věci a jejich soubory", se považují za drobný hmotný majetek, o kterém se účtuje jako o zásobách. Od shodné výše ocenění stanovené účetní jednotkou se posuzuje i technické zhodnocení dlouhodobého majetku.

Dlouhodobým majetkem se stávají pořizované věci uvedené do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání, to je pro způsobilost k provozu. Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení.

Účetní jednotky mají povinnost sestavovat odpisový plán, na jehož podkladě provádějí odpisování majetku v průběhu jeho

Nahrávám...
Nahrávám...