dnes je 20.1.2021

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1739

1.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2.2.1.9
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1739

Mgr. Pavla Krejčí

[Zánik nabídky]

K odst. 1

Zánik nabídky odmítnutím

Po obdržení nabídky oblát může:

  1. nabídku přijmout (§ 1740 odst. 1),
  2. nabídku výslovně odmítnout,
  3. zaslat nabídku zpět s dodatky, výhradami, omezeními nebo jinými změnami (§ 1740 odst. 2),
  4. mlčet nebo nečinit ničeho (§ 1740 odst. 1).

Případy uvedené pod písmeny a) až d) vedou k zániku nabídky, i když v případě uvedeném pod písmenem d) tomu tak vždy být nemusí (k tomu viz výklad k § 1740 odst. 1).

Komentované ustanovení pak dopadá na odmítnutí nabídky a stanoví, že nabídka odmítnutím zaniká.

K odmítnutí nabídky může dojít, buď:

  1. jednostranným právním jednáním obláta, které obsahuje explicitní projev vůle vůči oferentovi směřující k odmítnutí nabídky,
  2. jednostranným projevem vůle obláta, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny nabídky, a to v souladu s § 1740 odst. 2.

Ad a) Odmítnutí nabídky výslovným jednáním obláta

Po obdržení nabídky může oblát nabídku výslovně odmítnout. Odmítnutí nabídky je jednostranným právním jednáním obláta vůči oferentovi a případný nesouhlas oferenta s odmítnutím nabídky nemá na zánik nabídky žádný vliv. Odmítnutím dochází k zániku nabídky odvolatelné i neodvolatelné, a to ještě v případné akceptační lhůtě. Pokud byla nabídka oblátem odmítnuta, a oblát by si případné odmítnutí rozmyslel, nemůže již nabídku přijmout, ani kdyby ještě nedošlo k uplynutí akceptační lhůty. Případné jednání obláta směřující vůči oferentovi by bylo ovšem považováno za novou nabídku.

Jinak tomu bude v případě veřejné nabídky, kdy „odmítnutím nezaniká nabídka jako celek, zaniká právo obláta ji přijmout”.1

Obecně nemá oblát povinnost na nabídku oferenta jakkoliv reagovat. To neplatí, pokud je na straně obláta povinnost smlouvu uzavřít, a například podle pravidel uvedených v § 1785 a násl., která se týkají smlouvy o smlouvě budoucí. Povinnost k uzavření smlouvy může též vyplývat z právního předpisu, např. povinnost pojišťovny přijmout nabídku na uzavření smlouvy o povinném ručení, povinnost uzavřít kupní smlouvu v případě využití předkupního práva apod. Pokud oblát na výzvu k uzavření smlouvy v takovém případě nereaguje, porušuje tím svou smluvní povinnost k uzavření smlouvy. Soud pak může vůli obláta k uzavření smlouvy nahradit.

Některá právní ustanovení mohou obsahovat zvláštní právní úpravu odmítnutí. Příkladem je § 1778, který stanoví, že pokud vyhlašovatel veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku oznámí navrhující straně přijetí nabídky opožděně, smlouva nevznikne, pokud vybraný navrhovatel bez zbytečného odkladu sdělí vyhlašovateli, že přijetí nabídky odmítá jako opožděné.

Ad b) Jednostranný projev vůle obláta, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny nabídky, a to v souladu s § 1740 odst. 2

Odmítnutím nabídky je též její přijetí s dodatky, výhradami, omezeními či jinými změnami. Takový projev vůle je považován za novou nabídku.

To neplatí ve dvou případech:

  1. pokud je obsah smlouvy navržen jinými slovy (§ 1740 odst. 2),
  2. odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, je přijetím nabídky, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu takové přijetí neodmítne (§ 1740 odst. 3).

Blíže k této problematice výklad k § 1740.

K odst. 2

Smrt navrhovatele nebo příjemce; omezení svéprávnosti

a) Smrt navrhovatele nebo příjemce

Pokud zemře navrhovatel nebo příjemce, pak nabídka zaniká, pouze pokud:

  1. Je to přímo zřejmé z nabídky – z textu nabídky musí vyplývat, že navrhovatel nechce být nabídkou vázán v případě smrti příjemce nebo nechce, aby nabídkou byl vázán právní nástupce navrhovatele; v návrhu je to možné vyjádřit například slovy: „Nabídka zaniká v případě smrti navrhovatele či příjemce.”
  2. Je to zřejmé z povahy a účelu navrhované smlouvy – jedná se o klasický případ, kdy plnění nemůže poskytnout nikdo jiný než navrhovatel či příjemce (namalování obrazu, smrt výměnkáře (§ 2714) apod., tedy většinou případy, kdy by došlo k zániku i samotné smlouvy, pokud by byla uzavřena.

V ostatních případech nabídka i po smrti trvá, přičemž právní nástupce navrhovatele je nabídkou

Nahrávám...
Nahrávám...