dnes je 6.10.2022

Input:

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1977

15.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.7.1.10.1
Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1977

Mgr. Martin Hošek

[Důvod k odstoupení]

Pro případ prodlení s plněním smluvní povinnosti stanoví NOZ zvláštní úpravu ve vztahu k obecné právní úpravě obsažené v § 2001 a násl. Zásadní změnou oproti obecné úpravě je možnosti odstoupení i v případě, kdy prodlení s plněním představuje nepodstatné porušení smluvní povinnosti. Chce-li věřitel odstoupit od smlouvy z důvodu prodlení dlužníka s plněním musí se řídit primárně úpravou v § 1977 a násl., přičemž až pokud zákon neobsahuje k některé otázce zvláštní úpravu, je třeba se podívat na obecnou právní úpravu v § 2001 a násl.

Dle § 1968 je dlužník v prodlení, pokud neplní svůj dluh řádně a včas. Přijal-li však věřitel od dlužníka plnění, které není řádné (nemá požadované vlastnosti), tak dlužník není v prodlení. V takovém případě dochází k zániku závazku, přičemž věřiteli svědčí práva z vadného plnění. V závazkovém vztahu se může dostat do prodlení také věřitel, a to nepřijetím řádně nabídnutého plnění nebo neposkytnutím součinnosti dlužníkovi, která je potřebná ke splnění dluhu (§ 1975).

Ustanovení stanoví, že poruší-li strana prodlením svou smluvní povinnost podstatným způsobem, tak druhá strana může od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je nutné oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení daná strana dozvěděla. Důležitý je pojem porušení povinnosti podstatným způsobem. K definici tohoto pojmu se použije § 2002 odst. 1, dle kterého je

Nahrávám...
Nahrávám...