dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 100/1996 SbNU, sv.6, K otázce zkoumání dodržení lhůty k podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 100

I. ÚS 181/95

K otázce zkoumání dodržení lhůty k podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu

Pokud z podacího razítka nebylo možné zjistit, zda odvolání bylo podáno poštou nebo doručeno osobně, musí soud prověřit, jakým způsobem bylo odvolání stěžovatele doručeno, jestliže by jinak mohlo dojít k porušení základního práva na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu České republiky (I. senátu) ze dne 10. října 1996 sp. zn. I. ÚS 181/95 ve věci ústavní stížnosti Statku V., zemědělské a obchodní akciové společnosti proti usnesení Krajského soudu v Praze z 1. 6. 1995 sp. zn. 26 Ca 63/95 o odmítnutí návrhu na přezkoumání rozhodnutí Okresního úřadu Praha-východ, pozemkového úřadu z 24. 1. 1995 č. j. PÚ-R 309/95 o přiznání vlastnického práva k nemovitostem.

I. Výrok

1. Ústavní stížnosti se vyhovuje a usnesení Krajského soudu v Praze sp. zn. 26 Ca 63/95 z 1. 6. 1995 se zrušuje.

2. Návrh na zrušení rozhodnutí Okresního úřadu Praha-východ č. j. PÚ-R 309/95 se odmítá.

II. Odůvodnění

1. Statek V., zemědělská a obchodní a. s., podal dne 17. 7. 1995 k Ústavnímu soudu ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze z 1. 6. 1995 sp. zn. 26 Ca 63/95, jímž Krajský soud v Praze odmítl jeho návrh na přezkoumání rozhodnutí Okresního úřadu Praha-východ, pozemkového úřadu z 24. 1. 1995 č. j. PÚ-R 309/95. V tomto rozhodnutí Okresní úřad Praha-východ, pozemkový úřad určil, že M. V. je vlastnicí nemovitostí specifikovaných v rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel návrh na přezkoumání ke Krajskému soudu v Praze, který svým usnesením návrh odmítl, a to z toho důvodu, že odvolání bylo podáno po uplynutí lhůty. Stěžovatel podal svoji stížnost na základě ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, dle něhož ústavní stížnost je oprávněna podat právnická osoba podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručená ústavním zákonem. Všechny formální náležitosti podání byly splněny.

V odůvodnění ústavní stížnosti stěžovatel uvedl, že rozhodnutím Okresního úřadu Praha-východ č. j. PÚ-R 309/95 ze dne 24. 1. 1995 bylo rozhodnuto o restitučním nároku, který uplatnila paní M. V. dle ust. § 9 odst. 4 zák. č. 229/1991 Sb., v platném znění, tj. bez uzavřené dohody o vydání nemovitosti. Toto rozhodnutí také obsahuje poučení o odvolání (správně opravném prostředku) a poněvadž stěžovatel nesouhlasil s rozhodnutím, využil svého práva na odvolání (správně návrh na přezkoumání správního rozhodnutí). Rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno dne 30. 1. 1995, lhůta k odvolání (správně návrhu na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu) počala běžet 31. 1. 1995 a skončila dne 1. 3. 1995. Stěžovatel podal odvolání (správně návrh na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu) na poště v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi dne 28. 2. 1995, tedy včas, což také prokazuje doklad pošty o podání doporučené zásilky, který stěžovatel soudu předložil. Dále

Nahrávám...
Nahrávám...