dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 106/2002 SbNU, sv.27, K přezkoumávání rozhodnutí celních orgánů ve správním soudnictví

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 27, nález č. 106

II. ÚS 459/2000

K přezkoumávání rozhodnutí celních orgánů ve správním soudnictví

Účelem části páté občanského soudního řádu je zajistit přístup občana k soudu ve správních věcech a právo každého, aby se svých práv mohl domáhat u nestranného a nezávislého soudu. V posuzované věci správní soud tím, že nevycházel při svém rozhodování z obsahu a smyslu celého návrhu a omezil se jen na posouzení aplikovatelnosti ustanovení celního zákona označených stěžovatelem, odepřel mu přístup ke spravedlnosti.

Nález

Ústavního soudu (II. senátu) ze dne 27. srpna 2002 sp. zn. II. ÚS 459/2000 ve věci ústavní stížnosti R. M. proti rozsudku Krajského soudu v Plzni z 27. 4. 2000 sp. zn. 30 Ca 107/99, jímž byly zamítnuty stěžovatelovy žaloby proti rozhodnutím Celního ředitelství v Plzni z 10. 2. 1999 č. j. 424/1-69/99, 424/1-70/99, 424/1-71/99 a z 30. 9. 1999 č. j. 7114/1-1117/1/99, 7114/1-1117/2/99, 7114/1-1117/3/99 a rozhodnutím Celního úřadu v Rozvadově z 25. 11. 1998 č. j. 98/169, 98/168 a 98/175 a ze 17. 6. 1999 č. j. 2158900063, 2158900064 a 2158900065, jimiž mu byl vyměřen celní dluh a doměřen rozdíl na cle a daních.

I. Výrok

1. Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 4. 2000 č. j. 30 Ca 107/99-48,

2. rozhodnutí Celního ředitelství v Plzni ze dne 10. 2. 1999 č. j. 424/1-69/99, 424/1-70/99, 424/1-71/99 a ze dne 30. 9. 1999 č. j. 7114/1-1117/1/99, 7114/1-1117/2/99 a 7114/1-1117/3/99,

3. rozhodnutí Celního úřadu v Rozvadově ze dne 25. 11. 1998 č. j. 98/169, 98/168, 98/175 a ze dne 17. 6. 1999 č. j. 2158900063, 2158900064 a 2158900065 se zrušují.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 1. 8. 2000 a i v ostatním splňovala podmínky předepsané zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, napadl stěžovatel v záhlaví uvedená rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, Celního ředitelství v Plzni a Celního úřadu v Rozvadově. Tvrdí, že orgány veřejné moci jejich vydáním porušily jeho právo na soudní a jinou právní ochranu. Navrhl, aby Ústavní soud všechna v záhlaví uvedená rozhodnutí zrušil a do té doby odložil jejich vykonatelnost.

Ústavní soud si k projednání a rozhodnutí věci vyžádal spisy Krajského soudu v Plzni, Celního ředitelství v Plzni a Celního úřadu v Rozvadově, z nichž zjistil následující skutkové a právní okolnosti případu:

Stěžovatel jako zaměstnanec dopravní firmy F. N. - U. přepravoval pro tuto firmu zboží od nakládky v Itálii až po přepřah nákladu v Plzni k tahačům další firmy B., s. r. o. Zboží bylo určeno firmě B., Ltd., Polsko. Celní úřad v Rozvadově propustil na základě celních prohlášení podaných stěžovatelem ve dnech 24. 1. - 6. 2. 1998 do režimu tranzitu zboží deklarované v odstavci 31 jako 135 sudů ethylalkoholu. V odstavci 53 byl vepsán celní úřad určení Cínovec. Ve všech deklaracích byl jako hlavní povinný uveden R. M., zastoupený R. M. - řidičem (odstavec 50), a ve stejném odstavci je jeho vlastnoruční podpis. K jednotlivým celním prohlášením byly připojeny záruční listiny přijaté Celním úřadem v Rozvadově, jež dokumentují převzetí záruky obchodní společností C.

Nahrávám...
Nahrávám...