dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 108/1996 SbNU, sv.6, K otázce podmínek výkonu pasivního volebního práva

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 108

III. ÚS 276/96

K otázce podmínek výkonu pasivního volebního práva

V posuzovaném případě nevznikly pochybnosti o tom, zda kandidát pro volby do Senátu Parlamentu České republiky je státním občanem České republiky. Ústřední volební komise a Nejvyšší soud se soustředily pouze na zkoumání skutečnosti, zda o tom předložil formálně perfektní potvrzení. Tímto postojem povýšily orgány aplikující právo hlediska formalistická nad zákon a především nad ústavní principy, když nesprávný postup úředního orgánu (okresního úřadu ověřujícího listinu) přičetly k tíži toho, kdo realizuje svá ústavní práva a na nesprávném postupu orgánu se nepodílel.

Nález

Ústavního soudu České republiky (III. senátu) ze dne 22. října 1996 sp. zn. III. ÚS 276/96 ve věci ústavní stížnosti Klubu angažovaných nestraníků proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 7. 10. 1996 sp. zn. Ovs 51/96/Št o zamítnutí návrhu na zaregistrování kandidáta pro volby do Senátu a proti rozhodnutí Ústřední volební komise z 25. 9. 1996 č. j. ÚVK 254/2/1996 o odmítnutí přihlášky kandidáta pro volby do Senátu k registraci.

I. Výrok

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. října 1996 sp. zn. Ovs 51/96/Št a rozhodnutí Ústřední volební komise ze dne 25. září 1996 čj. ÚVK 254/2/1996 se zrušují.

II. Odůvodnění

V ústavní stížnosti doručené Ústavnímu soudu dne 12. 10. 1996 se stěžovatel domáhal zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. října 1996 sp. zn. Ovs 51/96/Št, kterým byl zamítnut jeho návrh na registraci L.O. jako kandidáta pro senátní volby ve volebním obvodu č. 3 - Cheb.

Ústřední volební komise na svém zasedání ve dnech 25. a 26. září 1996 projednala přihlášku pana L.O. k registraci ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Senátu Parlamentu ČR a přihlášku odmítla. Své rozhodnutí odůvodnila tím, že zjistila, že přihláška a její přílohy neobsahují údaj o rodném čísle a osvědčení o státním občanství nebylo úředně ověřeno ve smyslu platné právní úpravy.

Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel odvolání k Nejvyššímu soudu. V něm uvádí, že ust. § 61 odst. 4 písm. e) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, nestanoví, že by prohlášení kandidáta ve smyslu cit. ustanovení mělo být doprovázeno uvedením rodného čísla. Toto číslo je uvedeno na vlastní přihlášce k registraci, takže Ústřední volební komise je měla k dispozici. Pokud jde o dokument prokazující státní občanství kandidáta, uvedl navrhovatel, že předložený doklad představuje fotokopii osvědčení o státním občanství, vydaného ve smyslu § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 40/1993 Sb. příslušným okresním úřadem, jejíž soulad s originálem potvrdil tentýž Okresní úřad v Chebu. Je tedy státní občanství kandidáta prokázáno zcela zásadním způsobem. Zákon o volbách nekonkretizuje způsob prokázání státního občanství, nýbrž se toliko dovolává zákona č. 40/1993 Sb.

Nejvyšší soud podle § 200m občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“) rozhodl bez jednání dne 7. 10. 1996 tak, že rozhodnutí Ústřední volební komise potvrdil a návrh na zaregistrování L.O. jako kandidáta ve volebním obvodě č. 3 - Cheb zamítl. Své rozhodnutí Nejvyšší soud odůvodnil tím, že

Nahrávám...
Nahrávám...