dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 109/1996 SbNU, sv.6, K interpretaci a aplikaci právních norem upravujících volební právo v zájmu zajištění svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 109

III. ÚS 277/96

K interpretaci a aplikaci právních norem upravujících volební právo v zájmu zajištění svobodné soutěže politických sil v demokratické společnosti

1. V situaci, kdy určité ustanovení právního předpisu umožňuje různé interpretace, je při jeho aplikaci úkolem všech státních orgánů interpretovat je ústavně konformním způsobem.

2. Ústavní soud je při rozhodování o ústavních stížnostech soudem kasačním, nemá tudíž pravomoc rozhodovat ve věci samé a ani zavazovat dotčené orgány veřejné moci ohledně jejich dalšího rozhodování ve věci [s výjimkou rozhodnutí týkajícího se jiného zásahu orgánu veřejné moci podle § 82 odst. 3 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb.]. Na rozdíl od Nejvyššího soudu, jenž podle § 200m občanského soudního řádu, rozhoduje přímo o zaregistrování kandidáta, a tudíž k registraci obvodní volební komisí dochází n a základě tohoto rozhodnutí (obdobně jako v případě rozhodnutí Ústřední volební komise), po kasačním rozhodnutí Ústavního soudu dochází teprve k projednání přihlášky Ústřední volební komisí a teprve po něm k registraci obvodní volební komisí. Jak jazykový výklad, tak i výklad e ratione legis dotčeného ustanovení volebního zákona (zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů) opodstatňují tedy závěr, že v něm obsažená lhůta není podmínko u registrace, následující po rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení usnesení Nejvyššího soudu ČR, vydaného podle § 200m odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu.

Pro uvedený závěr svědčí i skutečnost, že poznámka pod čarou, vztahující se k ustanovení § 64 odst. 1 volebního zákona (zákon č. 247/1995 Sb.), rozhodnutím soudu podle zvláštního zákona, na základě kterého dojde k registraci, rozumí rozhodnutí podle § 58 a § 200m o.s.ř. a nikoli rozhodnutí Ústavního soudu o ústavní stížnosti, směřující do usnesení Nejvyššího soudu vydaného podle § 200m odst. 1 písm. c) o.s.ř. Ústavní soud je si přitom dobře vědom toho, že poznámky pod čarou nejsou součástí právního předpisu, a že tudíž se jedná o informaci k výkladu e ratione legis.

Nález

Ústavního soudu České republiky (III. senátu) ze dne 22. října 1996 sp. zn. III. ÚS 277/96 ve věci ústavní stížnosti Masarykovy demokratické strany a JUDr. V.H. proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze 7. 10. 1996 sp. zn. Ovs 58/96/Št-Hu o zamítnutí návrhu na zaregistrování kandidáta pro volby do Senátu a proti rozhodnutí Ústřední volební komise z 27. 9. 1996 č. j. ÚVK 294/1996 o odmítnutí přihlášky kandidáta pro volby do Senátu k registraci.

I. Výrok

1. Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. října 1996 sp. zn. Ovs 58/96/Št-Hu a rozhodnutí Ústřední volební komise ze dne 27. září 1996 č. j. ÚVK 294/1996 se zrušují.

2. Ústavní stížnost JUDr. V.H. se odmítá.

II. Odůvodnění

1. Návrhem doručeným Ústavnímu soudu České republiky osobně dne 14. října 1996 ve lhůtě vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb. a doplněným podáním ze dne 15. října 1996 se stěžovatelé domáhají zrušení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7.

Nahrávám...
Nahrávám...