dnes je 18.6.2024

Input:

Nález 11/2004 SbNU, sv.32, K osvojení dítěte bez souhlasu rodičů

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 32, nález č. 11

I. ÚS 669/02

K osvojení dítěte bez souhlasu rodičů

Právní následky předvídané v § 68 odst. 1 zákona o rodině (osvojení dětí bez souhlasu rodičů) mohou nastat jen tehdy, je-li v řízení podle § 68 odst. 3 zákona o rodině bez všech pochybností prokázáno naplnění podmínek § 68 odst. 1 písm. a) téhož zákona. Pokud naplnění těchto podmínek prokázáno není, došlo k porušení základního práva stěžovatelů na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Zároveň došlo k porušení čl. 8 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, protože soud zasáhl do práva stěžovatelů na respektování rodinného života v rozporu s ustanovením § 68 odst. 1 písm. a) zákona o rodině.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 28. ledna 2004 sp. zn. I. ÚS 669/02 ve věci ústavní stížnosti E. W. a spol. proti rozsudkům Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, z 22. 8. 2002 sp. zn. 15 Co 255/2002 a sp. zn. 15 Co 1337/2002, jimiž byly potvrzeny rozsudek Okresního soudu v Táboře z 18. 4. 2002 sp. zn. 30 P 9/2001, kterým byla nařízena ústavní výchova všech nezletilých dětí stěžovatelů, a rozsudek Okresního soudu v Táboře z 21. 3. 2002, kterým tento soud rozhodl, že k osvojení 2 nezletilých dětí není třeba souhlasu rodičů-stěžovatelů.

Výrok

I. Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, ze dne 22. 8. 2002 č. j. 15 Co 255/2002-160 se zamítá.

II. Rozsudkem Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, ze dne 22. 8. 2002 č. j. 15 Co 1337/2002-72 bylo porušeno základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. l Listiny základních práv a svobod a právo na respektování rodinného života podle článku 8 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

III. Rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, ze dne 22. 8. 2002 č. j. 15 Co 1337/2002-72 se proto zrušuje.

Odůvodnění

Krajský soud v Českých Budějovicích, pobočka v Táboře, jako soud odvolací rozsudkem ze dne 22. 8. 2002 č. j. 15 Co 255/2002-160 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 18. 4. 2002 sp. zn. 30 P 9/2001, kterým byla nařízena ústavní výchova všech nezletilých dětí stěžovatelů E. a J. W.

Dalším rozsudkem z téhož dne č. j. 15 Co 1337/2002-72 potvrdil rozsudek Okresního soudu v Táboře ze dne 21. 3. 2002 sp. zn. 12 Nc 604/2001, kterým rozhodl, že k osvojení nezletilého J. W., nar. 13. 12. 1997, a nezletilé M. W., nar. 24. 6. 2000, není třeba souhlasu rodičů E. W., nar. 2. 11. 1963, a J. W., nar. 4. 9. 1949.

E. a J. W. (dále jen „stěžovatelé“) napadli oba rozsudky odvolacího soudu ústavní stížností a navrhli jejich zrušení, zejména pro rozpor s čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod a čl. 9 odst. 1, čl. 12 a čl. 27 odst. 3 a 4 Úmluvy o právech dítěte. Zároveň navrhli, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost rozsudku Okresního soudu v Táboře ze dne 21. 3. 2002 sp. zn. 12 Nc 604/2001, ve znění rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích, pobočky v Táboře, ze dne 22. 8. 2002 sp. zn. 15 Co 1337/2002. Tento návrh odůvodnili tím, že soudní

Nahrávám...
Nahrávám...