dnes je 18.6.2024

Input:

Nález 113/1997 SbNU, sv.9, K rozhodování soudu o vazbě K rozsahu kasační pravomoci Ústavního soudu

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 9, nález č. 113

III. ÚS 148/97

K rozhodování soudu o vazbě
K rozsahu kasační pravomoci Ústavního soudu

1. Účelem ani součástí rozhodování o vazbě není přezkoumávání pravdivosti výpovědí obviněného, resp. obžalovaného. Za maření nebo ztížení dosažení účelu trestního řízení, jež může odůvodňovat rozhodnutí o vazbě, nelze nikdy považovat jednání, jež je součástí práva obviněného, resp. obžalovaného, na obhajobu. Mezi ně patří i popírání viny nebo uvádění nepravdivých okolností.

Uvalení vazby v důsledku kontroverzních výpovědí obviněného (nota bene srovnávaje jeho vysvětlení před sdělením obvinění s jeho výpovědí po sdělení obvinění), v čemž je soudem spatřována evidentní snaha vyhnout se trestní odpovědnosti a působit v rámci dokazování ve svůj prospěch, nutno proto považovat jednak za donucování obviněného přiznat vinu, a tudíž za porušení čl. 14 odst. 1 písm. g) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, za omezení práva na obhajobu dle čl. 40 odst. 3, 4 Listiny základních práv a svobod, jakož i za postup, ve kterém chybí zákonné a ústavně konformní zdůvodnění vazby ve smyslu čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Ústavy, a ve smyslu § 67 písm. b) trestního řádu.

2. Dle přesvědčení Ústavního soudu ochranu ústavnosti nutno spojovat s minimalizací zásahů do pravomoci jiných orgánů, jinak řečeno, v případě dosažení ochrany ústavnosti je nutno volit pouze taková kasační, resp. derogační (abrogační) opatření, jež v minimální míře zasahují do pravomoci jiných orgánů veřejné moci.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 25. září 1997 sp. zn. III. ÚS 148/97 ve věci ústavní stížnosti J.H. proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem z 24. 3. 1997 sp. zn. 4 To 144/97 a proti usnesení Okresního soudu v Chomutově z 10. 2. 1997 sp. zn. Nt 153/97 o prodloužení vazby.

I. Výrok

1. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. března 1997 sp. zn. 4 To 144/97 se zrušuje.

2. Návrh na zrušení usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 10. února 1997 sp. zn. Nt 153/97 se zamítá.

II. Odůvodnění

1. Návrhem, podaným k doručení Ústavnímu soudu dne 29. března 1997, tj. ve lhůtě stanovené v § 72 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., se stěžovatel domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 24. března 1997 sp. zn. 4 To 144/97, jímž bylo zrušeno usnesení Okresního soudu v Chomutově ze dne 10. února 1997 sp. zn. Nt 153/97 a kterým byla prodloužena vazba. Napadeným rozhodnutím se stěžovatel cítí být dotčen na svých základních právech a svobodách, vyplývajících z čl. 8 odst. 2, 3 a 5 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“).

Z kopie vyšetřovacího spisu Policie České republiky, Okresního úřadu vyšetřování v Chomutově, pracoviště Kadaň, ČVS: OVV-3277/96, jenž byl na základě vyžádání Ústavnímu soudu doručen dne 23. května 1997, bylo zjištěno následující:

Usnesením Okresního soudu v Chomutově ze dne 13. září 1996 č. j. 1 Nt 903/96-4, byl stěžovatel, stíhaný pro trestný čin krádeže podle § 247 odst. 1, 4 trestního zákona (dále jen „tr. zák.“),

Nahrávám...
Nahrávám...