dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 117/2005 SbNU, sv.37, K vydávání předběžných opatření v řízení o vylučovací žalobě

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 37, nález č. 117

I. ÚS 275/04

K vydávání předběžných opatření v řízení o vylučovací žalobě

Soud v řízení o vyloučení věci z konkursní podstaty je plně vázán zásadami občanského soudního řádu a je povinen ustanovení občanského soudního řádu v plném rozsahu aplikovat. Pokud bere na zřetel účel tohoto řízení (jímž je určení procesního postavení účastníků a jejich poměru k vylučované věci, nikoliv účel konkursu), musí zajistit i ochranu práv účastníků tam, kde by mohlo dojít ještě před rozhodnutím ve sporu k jejich ohrožení.

K poskytnutí takové ochrany může sloužit i institut předběžného opatření (§ 102 občanského soudního řádu). Soud jím upravuje zatímně, nikoliv s konečnou platností, poměry účastníků, přičemž musí poskytnout ochranu oběma stranám. Zákon přitom nenechává na libovůli soudu, zda předběžné opatření vydá či nikoliv, nýbrž je předestírá jako prostředek, jehož účelem je buď zatímní úprava poměrů účastníků řízení, anebo ochrana před situací, za níž by mohl být výkon rozhodnutí, ve který by řízení mohlo vyústit, ohrožen.

Nález

Ústavního soudu - IV. senátu* složeného z předsedkyně senátu Michaely Židlické a soudců Miloslava Výborného a Elišky Wagnerové (soudce zpravodaj) - ze dne 3. června 2005 sp. zn. I. ÚS 275/04 ve věci ústavní stížnosti E. P. H., Ltd., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2003 č. j. 58 Cm 23/2003-55 a usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2004 č. j. 13 Cmo 536/2003-108, kterými byl zamítnut návrh stěžovatelky na vydání předběžného opatření.

Výrok

I. Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2003 č. j. 58 Cm 23/2003-55 a usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 21. 1. 2004 č.j.13 Cmo 536/2003-108 bylo porušeno základní právo stěžovatelky na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Tato usnesení se proto ruší.

Odůvodnění

I.

Ústavní stížností podanou faxem dne 10. 5. 2004 a doplněnou předložením originálu dne 12. 5. 2004 napadla stěžovatelka v záhlaví uvedená rozhodnutí obecných soudů.

Napadeným usnesením Městského soudu v Praze (dále též jen „městský soud“) byl zamítnut návrh stěžovatelky na vydání předběžného opatření, kterým se stěžovatelka domáhala uložení povinnosti vedlejšímu účastníkovi zdržet se zpeněžení a jiného nakládání s blíže specifikovaným majetkem (nehmotným investičním majetkem - databází D. - a s doménovým jménem v návrhu uvedeným). Toto usnesení bylo na základě odvolání stěžovatelky potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze (dále též jen „vrchní soud“).

Jak stěžovatelka v ústavní stížnosti blíže rozvedla, řízení, v jehož rámci se domáhala vydání předběžného opatření, je incidenčním řízením, vyvolaným konkursem na majetek úpadce D., s. r. o. V rámci tohoto řízení se stěžovatelka domáhá proti správci podstaty toho, aby byl ze soupisu majetku konkursní podstaty vyloučen majetek, k němuž stěžovatelka tvrdí své vlastnické právo, které by vylučovalo soupis majetku do konkursní podstaty úpadce.

Navzdory podané vylučovací žalobě však podal vedlejší účastník v rámci konkursního řízení žádost o zpeněžení encyklopedické databáze D. a činil kroky přímo

Nahrávám...
Nahrávám...