dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 119/2000 SbNU, sv.19, K výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“K povaze výzvy k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 119

IV. ÚS 592/99

K výkladu pojmu „procesní rozhodnutí“
K povaze výzvy k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

Pokud skutkové okolnosti alespoň nasvědčují tomu, že ten, kdo je označen jako ručitel daňového dlužníka, jím být nemusí, musí k této skutečnosti instančně vyšší správce daně přihlédnout. Rozhodnutí o této otázce není procesním rozhodnutím, neboť jinak by ten, kdo byl případně neprávem označen za ručitele, zůstal bez soudní ochrany.

Nález

Ústavního soudu (IV. senátu) ze dne 16. srpna 2000 sp. zn. IV. ÚS 592/99 ve věci ústavní stížnosti Ing. J. F. proti usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 9. 1999 sp. zn. 29 Ca 27/99, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě, jíž se stěžovatel domáhal přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně z 2. 12. 1998 č. j. 5963/98/FŘ/150 o zamítnutí stěžovatelova odvolání proti výzvě Finančního úřadu Brno-venkov k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě.

I. Výrok

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1. 9. 1999 č. j. 29 Ca 27/99-32 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Stěžovatel se svým návrhem s odvoláním na porušení základních práv chráněných čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) domáhá zrušení usnesení Krajského soudu v Brně z 1. 9. 1999 sp. zn. 29 Ca 27/99, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě, jíž se domáhal přezkoumání rozhodnutí Finančního ředitelství v Brně ze dne 2. 12. 1998 č. j. 5963/98/FŘ/150.

Z obsahu připojeného spisu Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Ca 27/99 a tvrzení uvedených v ústavní stížnosti Ústavní soud zjistil, že Finanční úřad Brno-venkov vydal dne 22. 7. 1998 výzvu k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem v náhradní lhůtě podle § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, kterou vyzval stěžovatele (jako ručitele) k úhradě daňového nedoplatku daňového dlužníka - společnosti F. a H., spol. s r. o., v celkové výši 5 435 506 Kč, a to do výše nesplaceného vkladu stěžovatele zapsaného v obchodním rejstříku, tj. 20 000 Kč. Odvolání, ve kterém stěžovatel namítal, že není ručitelem, bylo výše uvedeným rozhodnutím finančního ředitelství zamítnuto.

Rozhodnutí finančního ředitelství napadl stěžovatel žalobou na přezkoumání rozhodnutí správního orgánu, ve které namítal, že není ručitelem, a dále že správce daně se měl nejdříve domáhat splnění závazku po daňovém dlužníkovi, a teprve poté jej vyzvat k zaplacení daňového nedoplatku.

Krajský soud napadeným usnesením řízení zastavil. V odůvodnění uvedl, že řízení o žalobě nemohlo proběhnout, neboť žalobou je napadeno rozhodnutí, které se opírá o § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., který upravuje sekundární povinnost k úhradě daňové povinnosti jiné osoby než daňového subjektu. Jedná se o ustanovení procesní, nikoli hmotněprávní, protože samo o sobě nezakládá právní vztah správce daně a ručitele. Formuluje pouze vztah ručení v daňovém řízení jako subjektivní povinnost ručitele k zaplacení daňového nedoplatku daňového dlužníka. Vydáním výzvy k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě vzniká ručiteli povinnost uhradit

Nahrávám...
Nahrávám...