dnes je 20.4.2024

Input:

Nález 123/2000 SbNU, sv. 19, K rovnosti před soudem; K restituci zemědělského majetku; K přechodu majetku České republiky do vlastnictví obcí

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 19, nález č. 123

I. ÚS 653/99

K rovnosti před soudem
K restituci zemědělského majetku
K přechodu majetku České republiky do vlastnictví obcí

Zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, v § 4 odst. 2 výslovně stanoví: „Do vlastnictví obcí nepřecházejí rovněž věci z vlastnictví České republiky, k jejichž vydání uplatní nárok oprávněná osoba podle zvláštního předpisu.“. Jde o ustanovení obecně platné, vztahující se nejen na zvláštní předpisy již vydané, ale bez omezení též na předpisy následné. Pokud jde o vysvětlivky uvedené k tomuto ustanovení v tomto zákoně pod čarou, odkazuje Ústavní soud na svá předchozí rozhodnutí k právní povaze poznámek pod čarou v některých zákonech. Za pochybení je třeba považovat i skutečnost, že námitky účastníka řízení byly posuzovány orgány druhé strany ve sporu, která měla na výsledku zájem, a toto posouzení bylo chápáno jako směrodatné. Soud potom rozhodoval bez znalosti skutečných podmínek, protože k závažným otázkám týkajícím se stavby si nevyžádal ani znalecký posudek.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 29. srpna 2000 sp. zn. I. ÚS 653/99 ve věci ústavní stížnosti Ing. M. K. proti rozsudku Městského soudu v Praze ze 14. 9. 1999 sp. zn. 38 Ca 701/98 a rozhodnutí Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou, okresního pozemkového úřadu, z 23. 10. 1998 č. j. PÚ 549/91-13 o nevydání části parcel.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 14. 9. 1999 č. j. 38 Ca 701/98-34 a rozhodnutí Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou, okresního pozemkového úřadu, ze dne 23. 10. 1998 č. j. PÚ 549/91-13 se zrušují.

II. Odůvodnění

Ústavní stížností ze dne 27. 12. 1999 napadá stěžovatel rozhodnutí Městského soudu v Praze ze 14. 9. 1999 sp. zn. 38 Ca 701/98, vydané v rámci soudního přezkumu správního rozhodnutí, a rozhodnutí Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou, okresního pozemkového úřadu, z 23. 10. 1998 č. j. PÚ 549/91-13, navrhuje jejich zrušení a poukazuje na to, že jimi došlo k porušení jeho základních práv a svobod zaručených ústavním zákonem a mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy České republiky, a to zejména článku 36 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“). Konkrétně nesouhlasí s rozhodnutím správního orgánu, kterým došlo k zamítnutí vydání části parcel podle KN p. č. 2144/1 - ostatní plocha o výměře 6 998 m2 a p. č. 2147/3 - ostatní plocha o výměře 3 985 m2, které Městský soud v Praze v rámci soudního přezkumu správního svým rozsudkem potvrdil.

Stěžovatel poukazuje na to, že obě rozhodnutí se opírají především o vyjádření stavebního úřadu - Městského úřadu ve Žďáru nad Sázavou, aniž by se o jejich věrohodnosti rozhodovací orgány přesvědčily i jiným důkazem. Údaje, týkající se nevydání parcely č. 2144/1 v k. ú. město Žďár nad Sázavou z důvodů, že na této parcele je situováno hřiště pro 5. základní školu, a že tato stavba byla započata, dle stavebního deníku, když byly provedeny hrubé terénní úpravy, stěžovatel označuje za nepravdivé, když podle něj nebyly během deseti let provedeny žádné stavební práce,

Nahrávám...
Nahrávám...