dnes je 18.7.2024

Input:

Nález 124/1998 SbNU, sv.12, K zákazu pobytu na území České republiky a k právu na osobní účast při soudním řízení

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 12, nález č. 124

I. ÚS 152/97

K zákazu pobytu na území České republiky a k právu na osobní účast při soudním řízení

Ústavní soud již dříve vyslovil právní názor, že ›výraz „jeho věc“, použitý v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), je nutno vykládat tak, že každý, o jehož právech a povinnostech má být v soudním řízení jednáno, má mít možnost se tohoto řízení účastnit a vyjádřit se ke všem prováděným důkazůmű [viz nález sp. zn. Pl. ÚS 30/95, vyhlášený pod č. 31/1996 Sb. a publikovaný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu (dále jen „Sbírka rozhodnutí“), svazek 5, nález č. 3].

Městský soud v Praze uvádí, že ve správním řízení byla věc projednána v přítomnosti stěžovatelky, byl jí dán prostor k vyjádření k podkladům rozhodnutí a byla zastoupena jí zvoleným advokátem. To však k naplnění požadavků citovaného ustanovení Listiny nestačí, jestliže byla zbavena možnosti účastnit se řízení před soudem.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 14. října 1998 sp. zn. I. ÚS 152/97 ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky T. T. V. proti rozsudku Městského soudu v Praze z 3. 2. 1997 sp. zn. 28 Ca 201/96 o zamítnutí žaloby na přezkoumání rozhodnutí Policejního prezidia České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, z 3. 4. 1996 č. j. PPR-1517/RCP-c-225-96, jímž bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Policie České republiky, Oddělení cizinecké policie a pasové služby v Klatovech, z 12. 2. 1996 č. j. PZC-117/PCKT-c-96, jímž byl stěžovatelce zakázán pobyt na území České republiky.

I. Výrok

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 3. 2. 1997 sp. zn. 28 Ca 201/96 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Napadeným rozsudkem Městského soudu v Praze byla zamítnuta žaloba stěžovatelky na přezkoumání rozhodnutí Policejního prezidia ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, ze dne 3. 4. 1996 č. j. PPR-1517/RCP-c-225-96, kterým bylo zamítnuto odvolání stěžovatelky proti rozhodnutí Policie ČR, oddělení cizinecké policie a pasové služby v Klatovech, ze dne 12. 2. 1996 č. j. PZC-117/PCKT-c-96, jímž byl stěžovatelce podle § 14 odst. 1 písm. f) zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní republiky, ve znění pozdějších předpisů, zakázán pobyt na území ČR do 12. 2. 1999 a podle § 15 odst. 2 citovaného zákona jí byla uložena povinnost opustit území ČR do 12. 3. 1996. Zároveň s rozhodnutím ve věci samé byl zamítnut i návrh stěžovatelky na odložení vykonatelnosti rozhodnutí Policie ČR. Rozhodnutí je odůvodněno tím, že stěžovatelka nedodržela povinnost podle § 22 písm. a) zákona č. 123/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť se dne 13. 4. 1995 dopustila přestupku podle § 293 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, tím, že ztěžovala celní kontrolu, za což jí byla uložena bloková pokuta ve výši 1500 Kč a dne 15. 9. 1995 a dne 26. 10. 1995 se dopustila přestupku podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, protože prodávala zboží, které nebylo označeno cenovkami. Za uvedené přestupky jí byla rovněž uložena bloková pokuta ve

Nahrávám...
Nahrávám...