dnes je 18.6.2024

Input:

Nález 137/1996 SbNU, sv.6, K hlediskům, z nichž Ústavní soud vychází v řízení o ústavních stížnostech

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 6, nález č. 137

II. ÚS 281/95

K hlediskům, z nichž Ústavní soud vychází v řízení o ústavních stížnostech

Ústavní soud jako soudní orgán ochrany ústavnosti je v řízení o ústavní stížnosti povolán pouze k hodnocení ústavnosti rozhodnutí, opatření nebo jiných zásahů orgánů veřejné moci. Toto hodnocení se skládá z několika komponentů, mezi které patří posouzení ústavnosti aplikovaných zákonů, posouzení ústavnosti jejich interpretace a aplikace a konečně dodržení procesních principů chráněných v hlavě páté Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu České republiky (II. senátu) ze dne 11. prosince 1996 sp. zn. II. ÚS 281/95 ve věci ústavní stížnosti A. C. a F. C. proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze 6. 9. 1995 sp. zn. 17 Co 408/95 o návrhu na určení přechodu vlastnického práva.

I. Výrok

1. Ústavní stížnost, směřující proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 9. 1995 č. j. 17 Co 408/95-154 ve výroku, kterým byl změněn rozsudek Okresního soudu v Jičíně z 12. 12. 1994 č. j. 6 C 165/91-128 tak, že byla zamítnuta žaloba na určení, že na žalobce A. a F. C. přechází vlastnické právo, a to každému jednou polovinou, ke stavební parcele č. 33 k.ú. K., zapsané na LV č. 194 pro obec S. P., k.ú. K., se odmítá.

2. Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. 9. 1995, č. j. 17 Co 408/95-154 ve výroku, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Jičíně z 12. 12. 1994 č. j. 6 C 165/91-128, jímž byla zamítnuta žaloba, aby bylo určeno, že na žalobce A. a F. C. přechází vlastnické právo k domu č. 21 s příslušenstvím a součástmi, které se nacházejí na st. parc. č. 33 v k.ú. K., zapsané na LV č. 194 pro obec S. P., k.ú. K., se zamítá.

II. Odůvodnění

Včas podanou ústavní stížností, která došla Ústavnímu soudu České republiky dne 23. 11. 1995, stěžovatelé vytýkají Krajskému soudu v Hradci Králové porušení základního práva občanů podle čl. 11 odst. 1 věty první a druhé Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) v tom, že každý má právo vlastnit majetek a že vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu.

Porušení uvedeného práva spatřují stěžovatelé v tom, že krajský soud svým postupem nechránil zájem osoby, jejíž újma z minulého období měla být zmírněna. Stížností napadenému rozsudku vytýkají výrok označený II. , kterým byla zamítnuta žaloba stěžovatelů, pokud se domáhali určení, že na ně přechází vlastnické právo k domu čp. 21 s veškerým příslušenstvím a součástmi, které se nacházejí na st. p. č. 33 k.ú. K. zapsané na LV č. 194 pro obec S. P. a k.ú. K. u Katastrálního úřadu v Jičíně.

Pokud se týká výroku uvedeného soudu označeného I. , změnil odvolací soud rozsudek Okresního soudu v Jičíně ze dne 12. prosince 1994 čj. 6 C 165/91-128, podle kterého v části označené I. bylo určeno, že na stěžovatele přechází vlastnické právo, a to na každého jednou ideální polovinou, ke stavební parcele č. 33 v katastrálním území K., zapsané na LV č. 194 pro obec S. P., kat. území K. u Katastrálního úřadu v Jičíně.

Změna spočívala v tom, že odvolací soud zamítl žalobu na určení i v

Nahrávám...
Nahrávám...