dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 14/1998 SbNU, sv.10, K aplikaci § 250f občanského soudního řádu ve znění platném do 30. dubna 1997

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 10, nález č. 14

I. ÚS 99/97

K aplikaci § 250f občanského soudního řádu ve znění platném do 30. dubna 1997

V době rozhodování obecného soudu platil dřívější § 250f občanského soudního řádu, který dovoloval obecnému soudu v rámci soudního přezkumu správního rozhodovat bez jednání. Nálezem Ústavního soudu č. 269/1996 Sb. bylo toto ustanovení s účinností od 1. 5. 1997 zrušeno. Zákonem č. 202/1997 Sb. s účinností od 1. 10. 1997 pak byl přijat § 250f občanského soudního řádu v novém znění, které umožňuje soudu v případech správního soudnictví rozhodovat bez nařízení jednání jen tehdy, je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů, a dále jen pokud to účastníci shodně navrhnou. Nynější úprava by v případě této ústavní stížnosti nedávala prostor obecnému soudu rozhodovat bez nařízení jednání. Nedávala ho však ani právní úprava platná v době, kdy obecný soud své rozhodnutí vydal. I tehdy totiž připouštěl § 250f občanského soudního řádu rozhodnutí soudu bez jednání pouze v jednotlivých případech, zejména bylo-li nepochybné, že správní orgán vycházel ze správně z jištěného stavu a šlo-li jen o posouzení právní otázky. Tak tomu však v daném případě nebylo, neboť dva protichůdné znalecké posudky směřovaly k odlišným právním závěrům. V tomto procesním přístupu obecného soudu lze proto spatřovat porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Nález

Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 3. února 1998 sp. zn. I. ÚS 99/97 ve věci ústavní stížnosti V.K. a A.K. proti rozhodnutí Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Novém Jičíně z 21. 6. 1996 č. j. PÚ/4705/92-Mš-202E a rozsudku Krajského soudu v Ostravě z 26. 11. 1996 sp. zn. 22 Ca 447/96 o zamítnutí návrhu na vydání nemovitosti podle zákona č. 229/1991 Sb.

I. Výrok

Rozhodnutí Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Novém Jičíně ze dne 21. 6. 1996 č. j. PÚ/4705/92-Mš-202E se ve výroku sub I. zrušuje. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 1996 sp. zn. 22 Ca 447/96 se zrušuje.

II. Odůvodnění

1. Ústavní stížností navrhovatelé napadají rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 1996 sp. zn. 22 Ca 447/96, ve spojení s rozhodnutím Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Novém Jičíně ze dne 21. 6. 1996 č. j. PÚ/4705/92-Mš-202E, ve výroku I. Správním rozhodnutím Okresního úřadu - pozemkového úřadu v Novém Jičíně ze dne 21. 6. 1996 bylo rozhodnuto ve výroku I. , že oprávněné osoby (navrhovatelé) nejsou vlastníky nemovitostí par. č. 679/1 o výměře 6967 m2 v katastrálním území Š. Oprávněným osobám nelze vydat pozemky z důvodu ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen „zákon o půdě“), tedy proto, že byly po přechodu do vlastnictví státu zastavěny. V rámci soudního přezkumu správního Krajský soud v Ostravě bez nařízení ústního jednání správní rozhodnutí potvrdil. Svůj potvrzující výrok opřel o závěr, že v daném případě nelze pozemky navrhovatelům vydat, neboť tomu brání skutečnost, že se jedná o pozemky zastavěné podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona o půdě,

Nahrávám...
Nahrávám...