dnes je 17.7.2024

Input:

Nález 150/2000 SbNU, sv.20, K právu na spravedlivý proces v řízení správním a posléze v přezkumném řízení soudním

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 20, nález č. 150

III. ÚS 58/2000

K právu na spravedlivý proces v řízení správním a posléze v přezkumném řízení soudním

Zásadám spravedlivého procesu, jak vyplývají z Listiny základních práv a svobod (čl. 36 odst. 1), je nutno rozumět tak, že ve spojení s obecným procesním předpisem v řízení před správním orgánem musí být dána jeho účastníkovi možnost vyjádřit se nejen k provedeným důkazům a k věci samé, ale také navrhnout důkazy, jejichž provedení pro prokázání svých tvrzení pokládá za potřebné; tomuto procesnímu právu účastníka odpovídá povinnost správního orgánu nejen o vznesených návrzích rozhodnout, ale také - pokud jim nevyhoví - ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů navržené důkazy neprovedl. Jestliže tak správní orgán neučiní, zatíží své rozhodnutí nejen vadami spočívajícími v porušení obecných procesních předpisů, ale současně postupuje v rozporu se zásadami vyjádřenými v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. K takové skutečnosti musí soud přezkoumávající napadené správní rozhodnutí přihlédnout a rozhodnutí zrušit.

Nález

Ústavního soudu (III. senátu) ze dne 12. října 2000 sp. zn. III. ÚS 58/2000 ve věci ústavní stížnosti H., spol. s r. o., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze z 29. 10. 1999 sp. zn. 7 A 45/99, kterým byla zamítnuta žaloba proti správním rozhodnutím o uložení pokuty za porušení zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

I. Výrok

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 10. 1999 č. j. 7 A 45/99-36 se zrušuje.

II. Odůvodnění

Navrhovatel v návrhu na zahájení řízení brojil proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 10. 1999 č. j. 7 A 45/99-36 a proti rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 26. 2. 1999 č. j. 4/601/44146/16. 12. 1998 s tvrzením, že jimi byla porušena jeho základní práva.

Ústavní soud si vyžádal spis Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 A 45/99, spisový materiál Úřadu práce v Karlových Varech a Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) týkající se předmětné věci a z nich zjistil, že dne 23. 2. 1998 vydal Úřad práce v Karlových Varech rozhodnutí č. j. ÚP/98/ko/3/4, kterým uložil navrhovateli podle § 2 odst. 2 a § 19 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, pokutu ve výši 100 000 Kč. Rozhodnutí odůvodnil tím, že na základě protokolu kontroly provedené Policií České republiky, oddělením cizinecké policie v Karlových Varech, a pracovníky kontrolního oddělení Úřadu práce v Karlových Varech zjistil, že navrhovatel zaměstnával bez povolení k pobytu na území České republiky 12 státních příslušníků Ukrajiny, Běloruska a Moldavska, čímž porušil § 2 zákona č. 1/1991 Sb. Proti tomuto rozhodnutí podal navrhovatel odvolání. MPSV rozhodnutím ze dne 27. 5. 1998 č. j. 44/601/14550/98-9.4.1998 napadené rozhodnutí Úřadu práce v Karlových Varech zrušilo a vrátilo mu věc k novému projednání a rozhodnutí s odůvodněním, že orgán prvního stupně nezjistil přesně a úplně skutečný stav věci.

Posléze Úřad práce v Karlových Varech po doplnění dokazování dne 21. 8. 1998 vydal nové rozhodnutí č. j. ÚP/98/ko/3/20, kterým opět uložil navrhovateli pokutu ve výši

Nahrávám...
Nahrávám...