dnes je 23.6.2024

Input:

Nález 178/2005 SbNU, sv.38, K důsledkům pominutí důvodů řízení proti uprchlému po nabytí účinnosti zákona č. 265/2001 Sb., tj. po 31. prosinci 2001

Ústavní soud ČR: Sbírka nálezů a usnesení, svazek 38, nález č. 178

III. ÚS 304/05

K důsledkům pominutí důvodů řízení proti uprchlému po nabytí účinnosti zákona č. 265/2001 Sb., tj. po 31. prosinci 2001

Ustanovení § 306a odst. 2 trestního řádu je třeba aplikovat ve všech případech, v nichž důvody, pro které se řízení proti uprchlému vedlo, pominuly po datu nabytí účinnosti zákona č. 265/2001 Sb., tj. po 31. 12. 2001. Není přitom rozhodné, kdy odsuzující rozsudek vynesený v řízení proti uprchlému nabyl právní moci.

Stanovisko vyslovené v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2002 sp. zn. 6 Tdo 672/2002 (zveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 1/2004), podle něhož ustanovení § 306a odst. 2 trestního řádu je použitelné jen v těch případech, kdy odsuzující rozsudek nabyl právní moci až po dni 31. 12. 2001, není ústavně konformní.

Tím, že soud nerespektuje právní názor vyslovený v dřívějším nálezu Ústavního soudu, poruší čl. 89 odst. 2 Ústavy České republiky. Jestliže soud tento právní názor Ústavního soudu v době svého rozhodování znal, byl povinen se jím řídit bez ohledu na skutečnost, zda nález Ústavního soudu byl či nebyl publikován ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu.

Nález

Ústavního soudu - III. senátu složeného z předsedy senátu Jiřího Muchy a soudců Pavla Holländera a Jana Musila - ze dne 15. září 2005 sp. zn. III. ÚS 304/05 ve věci ústavní stížnosti R. M. proti jinému zásahu Krajského soudu v Ostravě učiněnému v trestním řízení ve věci sp. zn. 35 T 6/95, který stěžovateli nedoručil odsuzující rozsudek a vydal příkaz k dodání stěžovatele do výkonu trestu odnětí svobody, aniž by jej ve smyslu ustanovení § 306a odst. 2 trestního řádu poučil o možnosti navrhnout v osmidenní lhůtě zrušení rozsudku vydaného v řízení proti uprchlému.

Výrok

Ústavní soud zakazuje Krajskému soudu v Ostravě pokračovat v porušování ústavně zaručených základních práv a svobod stěžovatele a přikazuje mu, aby stěžovateli doručil odsuzující rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. ledna 1996 sp. zn. 35 T 6/95 vydaný v řízení proti uprchlému a poučil ho o právu navrhnout jeho zrušení.

Odůvodnění

I.

Včas a řádně podanou ústavní stížností, co do náležitostí stanovených zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, se stěžovatel domáhá, aby Ústavní soud zakázal Krajskému soudu v Ostravě (dále též „krajský soud“) pokračovat v porušování jeho základních práv garantovaných v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“) a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a přikázal mu poučit jej o právu navrhnout zrušení pravomocného odsuzujícího rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. ledna 1996 sp. zn. 35 T 6/95.

Z obsahu ústavní stížnosti, k ní přiložených materiálů a spisu Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 35 T 6/95 Ústavní soud zjistil:

Rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. ledna 1996 sp. zn. 35 T 6/95 byl stěžovatel uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1, 4 trestního zákona a byl mu uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání

Nahrávám...
Nahrávám...